Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons Åberg på Gläntan

Skapad 2019-03-25 11:34 i Skogsbyns förskola Båstad
Vi kommer arbeta med Alfons som huvudkaraktär för vårat tema. Vi kommer genom Alfons och hans pappa arbeta mot de läroplansmål som vi valt att fokusera på. Alfons kommer en gång i veckan att få följa med en kompis hem. Där har de tillsammans uppdraget att fota barnets hus och läsa "Barnens plan mot diskriminering och kränkande behandling".
Förskola
Vi kommer arbeta med Alfons som huvudkaraktär för vårat tema. Vi kommer genom Alfons och hans pappa arbeta mot de läroplansmål som vi valt att fokusera. Alfons kommer en gång i veckan att få följa med en kompis hem. Där har de tillsammans uppdraget att fota barnets hus och läsa "Barnens plan mot diskriminering och kränkande behandling".

Innehåll

 

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Vi valde tema Alfons Åberg eftersom att vi ser ett behov av att arbeta med kompisrelationer i vår barngrupp vilket flera av Alfonsböckerna tar upp. Alfons är en figur som nästan alla barn känner igen och vi upplever att barnen tycker böckerna är roliga och intressanta. Böckerna finns även på flera språk vilket är bra eftersom vi har fem barn som är flerspråkiga. Vi har dessutom ett pågående samarbete med organisationen friends, som har tagit fram vänskapslådan med material som ger ett bra underlag.

 

Barnen är indelade i tre mindre temagrupper; Alfonsgruppen, Millagruppen och Mållgangruppen. Gruppindelningarna är baserade på olika barns behov av språkträning och behov a social samvaro, vilket gör att vi i de tre mindre grupperna kan anpassa verksamheten bättre för barnens olika behov och intressen.

 

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Förhållningssätt och kunskapssyn
Vi ser vikten av ett utforskande arbetssätt där vi pedagoger är medforskare tillsammans med barnen och ett lärande genom samspel och reflektioner. Verksamheten ska bygga på glädje, nyfikenhet och lust till att lära tillsamman    

Temats grundstruktur och arbetssätt
Temat har en planerad grundstruktur som bygger på tre huvudspår. Matematik, språk och samspel (undervisning, värdegrund, digitaliserin). Utifrån dessa tre huvudspår anpassar vi sedan aktiviteterna efter temagruppernas intressen och behov. Vi kommer arbeta med QR-uppdrag kopplat till de fyra huvudkaraktärerna. Varje karaktär har en specifik inriktning. (Kort beskrivet är det att Pappa Åberg älskar att läsa böcker. Mållgan gillar matematik och teknik, Millas stora intresse är rim och ramsor och språkliga klurigheter. Alfons tycker det är viktigt att man är en bra kompis). Utifrån barnens intresse kommer vi arbeta med olika projekt kopplat till temats grundstruktur.

Vi kommer ha planerade temaaktiviteter varje tisdag, onsdag och torsdag på förmiddagen. Vi kommer variera och kombinera aktiviteterna med hjärtestunder, projekt, skogen, 5-årsgrupp, IKT, matematik och språk.

Läroplansmål och målkriterier för temat 2015-2016  

Normer och värden
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
- samtala om situationer från ett annat perspektiv, tex med rollspel och teater

Målet når vi genom att:
- skapa aktuella rollspelssituationer i våra gruppaktiviteter och samtala kring dessa för att ge barnen ett övergripande perspektiv på tex händelser och konflikter som uppstår eller uppstått i vardagen 
- uppmärksamma god kamratskap i både vardag och aktiviteter
- hjärtestunder i mindre grupper

Utveckling och lärande
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
- leka med ord, lust att återberätta i de mindre grupperna, reflektera kring tidigare aktiviteter 

Målet når vi genom att:
- skapa aktiviteter som utmanar barnens förmåga att uttrycka sig så som att återberätta sagor och skapa nya egna sagor 
- barnen får QR-uppdrag kopplat till språkaktiviteter från temats karaktärer

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
- barnen samtalar kring matematiska begrepp och använder dem i sin vardag samt gör dem meningsfulla för sig själva

Målet når vi genom att:
- ge barnen möjligheter till matematiskt resonemang både i vardag och planerade aktiviteter
- uppleva matematik genom konkreta handlingar kopplat till tänkande och reflektioner kring matematiska begrepp och samband

Barns inflytande
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
- delta i samspelande aktiviteter som utmanar barnen i demokratiska beslut
- ges möjligheter till att uttrycka sin åsikt men samtidigt lyssna på andras 

Målet når vi genom att:
- ge barnen möjligheter inflytande i aktiviteterna
- belysa och samtala kring demokratiska val i de mindre grupperna

UTVÄRDERING - hur gick det?

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.

Verktyg som går att använda är

  • dokumentation,
  • observation,
  • reflektionssamtal med barnen,
  • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

 

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: