👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, mark

Skapad 2019-03-26 13:37 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Kemi
Luft, mark och vatten är det som omger oss dagligen. Vi ska i detta område se hur de områdena är uppbyggda och hur de kan påverkas av oss människor.

Innehåll

V. 10-19

Innehåll:

 • Luft
  • Sammansättning av olika gaser 
  • Kretslopp (koldioxid, kväve)
  • Växthus effekten
  • Ozon lagret
  • fotosyntesen
 • Mark
  • Sammansättning av berg och jordgrund
  • organiskt material
  • mineraler
  • metaller
  • bergarter
  • kretslopp kring jorden
 • Vatten
  • Vattnets sammansättning
  • kretslopp 
  • salt, söt och bräckt vatten
  • kapillärkrafter
  • vatten som lösningsmedel
 • Syror och Baser
  • känna till olika syror och baser
  • indikator
  • pH- värde

 

Undervisning: 

 • Gemensamma genomgångar (skriva i anteckningsbok)
 • Läsa texter
 • Undersökningar (planera, genomföra och dokumentera)

Bedömning:

 • Sker under lektioner, av inlämnade labbrapporter och på proven ( 2st)

Uppgifter

 • Labbrapport 1 ( utandningsluften)

 • Labbrapport 2

 • Labbrapporter 3

 • Kemi prov 1 (luft, mark och Vatten)

 • Kemi prov 2 (syror och baser)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9

Matriser

Ke
Luft, mark, vatten och syror o baser

Rubrik 1

behöver utv
ok
bra
mkt bra
Genomföra undersökningar
Deltar knappt i undersökningarna
Kan delta och genomföra en undersökning
Deltar aktivt och är noggrann i undersökningar. Kan följa instruktioner ganska självständigt.
Deltar aktivt och är noggrann i undersökningen. Följer instruktioner självständigt
Planera undersökningar
Har svårigheter med att planera undersökningar
Gör enkla försök till att sätta upp en hypotes till frågeställningen och sedan planera på en enkel nivå. Behöver kompletteras från läraren.
Ger förslag på hypoteser till frågeställningar. Ger även rimliga motiveringar till sin hypotes. Kan planera en undersökning. Behöver ha någon justering av läraren
Kan ge förslag på hypoteser och motiverar den på ett utvecklat sätt. Planerar undersökningen tydligt och strukturerat
Dokumentera undersökning
Har svårt för att skriva ner och dokumentera undersökningar
Dokumenterar och kan dra någon slutsats utifrån sitt resultat
Dokumenterar och drar slutsatser från sitt resultat. Kan förklara och motivera sina slutsatser. ger något förslag på förbättring av sin undersökning.
Dokumenterar och drar slutsatser från sitt resultat. Kan förklara och motivera sina slutsatser. flera förslag på förbättring av sin undersökning och kan vidar utveckla undersökningen
Begreppen
Mark Luft Vatten syror o baser
Kan ev lite kring något område
Kan på ett enkelt sätt redogöra för hur mark,vatten och luften är sammansatt Känner till några syror och bas Kan förklara vad en indikator visar
Kan redogöra för hur mark,vatten och luften är sammansatt Känner till flera olika syror och baser Kan redogöra för hur indikatorer fungerar Känner till pH-värdet
Kan redogöra på ett utvecklat sätt hur mark,vatten och luften är sammansatt Känner till flera olika syror och baser och dess kemiska sammansättning Kan redogöra för hur indikatorer fungerar Kan förklara hur pH-värdet
Resonemang
kretslopp Vatten kol kväve Markens
Kan ev berätta om något kretslopp
Kan redogöra på ett enkelt sätt för nästan alla kretsloppen
Kan förklara alla kretslopp
Kan på ett utförligt sätt redogöra för kretsloppen
Resonemang
Miljö
Kan ge något exempel på något som vi människor gör för att påverka miljön
Kan ge några förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge något exempel på hur vi kan skydda miljön
Kan ge flera förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge flera exempel på hur vi kan skydda miljön
Kan ge flera utvecklade förslag på hur vi människor påverkar miljön och ge flera exempel på hur vi kan skydda miljön