👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och reflektera; Jellicoe road

Skapad 2019-04-01 09:36 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska
Du kommer att läsa en roman som heter Jellicoe Road. Vissa delar läser jag läser högt och vissa delar läser du tyst i skolan. Du lyssnar och skriver loggbok och diskuterar innehållet. Loggboken kommer du att dela med andra elever och därmed får du ta del av deras tankar. Under tiden kommer ni att diskutera vad ni har läst. Arbetsområdet avslutas med att du ska skriva en text som handlar om ett ämne vi har diskuterat.

Innehåll

Efter detta arbetsområdet är målet att du ska vara säkrare på att:

  • lyssna och visa att du har förstått det du har hört,
  • uttrycka tankar i skrift samt självständigt formulera dina åsikter genom användningen av läslogg,
  • läsa och kommentera vad andra har skrivit,
  • skriva en längre text när vi har läst ut boken Jellicoe Road som antingen kan innebära perspektivskifte eller vara av mer utredande karaktär
  • ge konstruktiv respons samt ta emot respons och därefter bearbeta din text.

Du kommer att bli bedömd på tre olika delmoment:

1.  Läslogg på boken 

2.  Samtal i grupp

3.  Skrivuppgift i anslutning till boken 

 

Matriser

Sv
Tala, samtala, argumentera och lyssna

Du är på väg till nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Samtala
Du deltar i samtal i mindre grupp.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Du är aktiv och kommer med egna uppslag som för samtalet framåt.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat.
Tala
Argumentera
Du förmedlar egna åsikter till viss del.
Du uttrycker egna tankar och åsikter och argumenterar till viss del.
Du uttrycker egna tankar och argumenterar för dina åsikter.
Du diskuterar olika argument. Du har välgrundade argument för dina åsikter.
Tala
Redovisning - innehåll
Du redovisar så att innehållet framgår.
Du har fokus på ämnet och har tillräckligt med stoff.
Du har väl valt stoff och visar på förståelse av ämnet.
Du visar på kunskap och förståelse av ämnet och kan besvara frågor från åhörarna.
Tala
Redovisa - genomförande
Du läser helst innantill i dina anteckningar under gruppredovisningen
Du är förberedd och använder dig av stödord el dyl. som hjälp.
Du är välförberedd och använder dina stödord/anteckningar som ett stöd.
Dina svar är tydliga, klara och väl genomtänkta. Du använder hjälpmedel som förstärker det du vill säga- kan var något citat ur boken t.ex..
Tala
Redovisa - kontakt med åhörarna
Du vänder dig till gruppmedlemmarna när du redovisar.
Du svarar tydligt och har kontakt med gruppmedlemmarna.
Du svarar på ett sammanhängande, engagerat och trovärdigt sätt. Du har god kontakt med resten av gruppen.
Lyssna
Du lyssnar när någon annan pratar.
Du lyssnar aktivt och kan ge feedback till den som pratat.
Du lyssnar aktivt, ger feedback och ställer frågor.
Du lyssnar aktivt, engagerat och kan ge konstruktiv kritik. Du bygger vidare på andras inlägg.

Sv
Loggbok

Loggboksskrivning

>>>>
>>>>
>>>>
Innehåll
Ditt innehåll är begripligt.
Ditt innehåll är begripligt och tydligt.
Ditt innehåll är tydligt och välformulerat.
Egna tankar
Du besvarar frågorna så att mottagaren inte behöver läsa frågorna för att förstå innehållet.
Du besvarar frågorna utförligt.Du för enkla resonemang gör någon enkel jämförelse med egna erfarenheter och tar med fakta du känner till.
Du besvarar frågorna utförligt. Du ger goda exempel, tar med egna relevanta funderingar och jämförelser från egna erfarenheter och tar med fakta du känner till om t.ex. samhället i stort eller historiskt.
Skrivregler
För det mesta använder du använder grundläggande regler för stavning,skiljetecken och styckeindelning.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och styckeindelning.
Du visar att du är säker på grundläggande regler för stavning, skiljetecken och styckeindelning.

Sv
Uppsats i anslutning till Jellicoe Road

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys
Innehållet stämmer överens med uppgiften, (d.v.s. du svarar på analysfrågorna). Du beskriver enkelt, begripligt och läsaren kan förstå texten utan att ha analysfrågorna framför sig.
Innehållet framgår tydligt. Din analys av boken är klar och redig och du analyserar den utifrån de instruktioner du arbetat med på ett utförligt sätt.
Du visar att du väl behärskar instruktionerna för analys. Din analys är välplanerad och personlig. Dina egna tankar formulerar du väl och i utförliga resonemang.
Personbeskrivningar
Du redogör för personernas egenskaper utan att egentligen koppla det till analysen.
Du analyserar personerna på ett djupare plan och beskriver dem ur andra synvinklar än bara inre och yttre egenskaper. Du beskriver dem även genom personens handlingar, språk, tankar och känslor.
Din beskrivning av personerna i boken ger ett djup till analysen och bidrar till att tydliggöra dina resonemang kring karaktärerna.
Språk
Du använder enkla ord, beskrivningar och försöker göra egna formuleringar. Du visar viss variation i ditt ordval. Du blandar ibland skriftspråk/ talspråk samt gör vissa stavfel.
Du gör utvecklade beskrivningar och egna formuleringar. Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord. Viss osäkerhet när det gäller stavning kan förekomma om du använder svårare ord.
Du gör välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar Säkert och korrekt skriftspråk och stavning.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och variera meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är varierad och säker.
Styckemarkering
Du blandar olika markeringar för nytt stycke; hybridstycke, blankdrag och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Användning av tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.