Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskens pedag. planering fokusområden Naturvetenskap, Miljö och Teknik /vt 19

Skapad 2019-04-01 10:16 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Fiskens pedagogisk pedagogisk planering Fokusområden: Naturvetenskap, Miljö och Teknik Utifrån temaboken: Hej Ruby

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan(1 till 3 mål). Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

I läroplanen för förskolan står det att " Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet". Detta är vår utgångspunkt för lärandet inom detta fokusområde.

Vi vill att barnen ska uppleva att det är spännande och roligt att upptäcka och utforska olika fenomen kring miljö och naturvetenskap.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om

När temakaraktären "Räv" presenterade fokusområdet för barngruppen har vi sett att flera barn hade frågor till hen. Vi har också fått flera kommentarer kring deras erfarenheter om plantering av blommor och grönsaker. Utifrån barnens intressen och nyfikenheten vill vi att de ska få möjlighet att lära sig nya saker om räven och andra saker i naturen. Vi kommer bland annat att undersöka växter i vår närmiljö. 

Kring ämnet teknik kommer vi att arbeta utifrån inspiration från temat ”Hej Ruby” där Ruby bygger ett flöte med sina kompisar. På så sätt får barnen möjlighet att prova olika material och teknik genom skapande. Resultatet av deras skapande blir även ett redskap för att rikta deras intresse till experimenten. 

Vårt lärande objekt blir att väcka eller vidareutveckla barnens intresse kring natur och miljö. Vi undersöker växter som finns i skogen och i vår närmiljö samt upptäcka enkel teknik omkring oss. 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

 •Vi läser böcker om naturvetenskap och teknik

• Vi uppmärksammar barn på naturens olika fenomen i vardagen och hur teknik fungerar i vår vardagsmiljö 

• Skapande aktiviteter återkopplad till fokusområdet

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Genom att vi introducerar fokusområdet i helgrupp, får alla möjlighet att ta del av varandras erfarenheter tankar och idéer. Utifrån det får barn möjlighet till inflytande och kan påverka vad det är vi kommer att utforska och fokusera på.  

Aktiviteterna kommer att ske i mindre grupper för att barnen ska få mer tid att undersöka och reflektera över naturvetenskap och teknik i olika sammanhang. Utforskande ska ske i olika lärmiljöer och med en variation av lärande redskap. Vi kommer upprepa undervisningarna och utbildningarna så alla barn får möjlighet att vara delaktiga och utforskande.

Vi vill att barngruppen ska få konkreta upplevelser genom att exempelvis plantera blommor eller grönsaker och följa upp processen genom att dokumentera med bilder, teckningar och berättelser. Barngruppen kommer även att följa och dokumentera ett träd från ”vår skog” under fokusområdet. 

Genom att utgå ifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv utgår vi ifrån att vi lär med och av varandra i större och mindre sammanhang, (Roger Säljö, 2000). Vi kommer att erbjuda barn experiment, konkreta material och skapande med enkel teknik vilket ser vi gör det möjligt för barnen att nå målen.

Thulin (2006) skriver att en viktig del i förskolans arbete är att väcka förundran och nyfikenhet hos barnen kring olika naturvetenskapliga fenomen. Hen skriver att det inte behöver finnas något rätt eller fel svar som läraren är ute efter, utan att det viktigaste är att skapa funderingar så att barnen kan gå vidare i sin utveckling omkring ett fenomen.

 • Thulin, S. (2006). Vad händer med lärandets objekt. En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, digital kompetens, motorik och hälsa samt värdegrund.

Normkritiskt förhållningssätt: Vi läser böcker som bryter normer, som till exempel: Svea bygger.

Flerspråkighet/ kulturell mångfald: Vi tar vara på ord kring temat som barnen är nyfikna på hur man säger på de olika språk vi har i gruppen. 

Hållbar utveckling/ Grön flagg är kopplade till målen i  fokusområdet Naturvetenskap och teknik.Vi uppmärksammar "Hållbarhetsveckan" med att ex. plocka skräp på vår gård och får besök av Miljöhjältarna. 

Estetiska lärprocesser såsom skapande är både ett mål och en metod för att nå målet då vi skapar med hållbart material. Barnen kommer till exempel att skapa ”ett flöte”. 

Digital kompetens: Vi erbjuder barn flera digitala verktyg, appar som utmanar till ny teknik samt uppmärksammar barnen på begreppet ”källkritik”. 

Motorik och hälsa: Vi har planerade rörelsestunder både ute och inne samt besök i skogen. 

Värdegrund: vi undervisar för barnen om vikten av att ta hand om naturen och närmiljön och att det är ett viktigt steg för att alla ska må bra,

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: