👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tk: Rullande fordon

Skapad 2019-04-01 15:20 i Tullbroskolan Falkenberg
Arbetsområde där du bland annat ska tillverka ett rullande fordon.
Grundskola 6 Teknik

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Eleverna ska enskilt göra en enkel ritning eller en skiss och utifrån denna bygga ett rullande fordon som på något sätt rör sig (ballong) utan en riktig motor. De ska planera vad de behöver för material och göra en förteckning över det material som behövs vid konstruktionen. Efter godkännande av skiss/ritning och material börjar de konstruera sitt fordon. Fordonet ska testas och därefter förbättras på något sätt. Hela arbetsprocessen ska dokumenteras och redovisas med slutresultatet.

 

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Planering: 

 • Du ska göra en tydlig skiss eller ritning 
 • Skriva en lista över det material du behöver
 • Du ska konstruera bilen efter ritningen/skissen
 • Du ska testa din bil och dokumentera resultat av testet
 • Utarbeta förslag till förbättring, förbättra och testa på nytt samt utvärdera förbättringen.
 • Inlämning av dokumentation
Under hela byggprocessen ska arbetet dokumenteras.
 

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 

 • Förmågan att använda ord och begrepp som tillhör området.
 • Förmågan att arbeta efter tekniutvecklingsarbetets olika faser (se ovan)
 • Förmågan att dokumentera arbetet
 • Förmågan att se konsekvenser av olika teknikval

 

 

Hur ska det bedömas?

Bedömning utifrån kunskapskraven i åk 6:

 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och utforma fysikaliska modeller
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. 
 • Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och texter där intentionen i arbetet är synliggjord. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Teknik

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmågan att konstruera
Bygger enkla konstruktioner med handledning
Bygger enkla konstruktioner självständigt
Ser olika tekniska lösningar och gör egna konstruktioner.
Ser olika tekniska lösningar. Konstruerar, utvärderar och förbättrar.
Förståelse för teknisk utveckling över tid
Kan med stöd ge exempel på teknisk utveckling.
Kan ge något exempel på teknisk utveckling och beskriva det.
Kan ge exempel på teknisk utveckling och dess påverkan
Kan se teknisk utveckling i ett tidsperspektiv samt förstår vad som driver utvecklingen framåt.
Förståelse för hur ingående delar samverkar i olika system
Kan med stöd beskriva hur enkla komponenter fungerar.
Förstår och kan beskriva hur komponenter samverkar i något system.
Förstår hur ingående delar samverkar samt funderar över alternativa användningsområden
Förstår och kan ingående beskriva olika system, förstår de ingående komponenternas funktion, ser alternativ och föreslå tänkbara förbättringar.
Förmågan att använda och förstå teknikområdets begrepp och benämningar.
Använder ett enkelt språk när man samtalar om teknik.
Använder och förstår delvis teknikområdets begrepp och benämningar i samtal.
Använder och förstår teknikområdets begrepp och benämningar i samtal.
Förmågan att dokumentera arbetet.
Kan med stöd dokumentera sitt arbete.
Kan självständigt dokumentera sitt arbete.
Kan använda olika metoder för att dokumentera.
Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Kan med stöd identifiera tekniska problem och behov och löser det med stöd.
Kan identifiera tekniska problem och behov och löser det med stöd.
Har förmågan att identifiera tekniska problem och behov samt att föreslå någon lösning.
Har förmågan att identifiera tekniska problem och behov samt att föreslå flera olika lösningar.
Förmågan att värdera olika teknikval och dess konsekvenser
Kan resonera fundera kring olika teknikval men behöver stöd för att förstå dess konsekvenser.
Kan resonera fundera kring olika teknikval och ser enstaka för- och nackdelar.
Har förmågan att värdera teknikval och dess konsekvenser.
Har mycket god förmåga att värdera teknikval och dess konsekvenser ur flera olika synvinklar.