Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Larvernas pedagogisk planering, fokusområde Naturvetenskap, experiment & Miljö VT -19

Skapad 2019-04-09 12:13 i Starrkärrs förskola Ale
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under april, maj och juni kommer vi att ha aktiviteter där vi samtalar med barnen om naturvetenskapliga begrepp, artkunskap, miljö och odling. Vi kommer att experimentera tillsammans med barnen på ett lustfyllt sätt

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

WWF (Världsnaturfonden) hänvisar till skolverket som menar att den pedagogiska verksamheten på förskolan skall präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro. Barnen skall förstå naturens kretslopp och hur vi gemensamt kan bidra till en bättre miljö. Utifrån detta kommer vi att arbeta med naturvetenskap, teknik och miljö på lustfyllt och lärande sätt för att öka barnens intresse och förståelse inom fokusområde.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Vi kommer att utgå från barnens intressen från tidigare fokusområde matematik och väva in detta tillsammans med naturvetenskap på ett lustfyllt sätt. 

Barnen har visat intresse för räkning från föregående fokusområde och utifrån detta har vi valt att introducera fokusområdet med odling - något som flera av barnen redan frågat efter under fokusområde matematik. Många av barnen visar även intresse för skapande aktiviteter från föregående fokusområde, detta kommer vi att ta tillvara på inom fokusområde naturvetenskap/miljö/teknik. Vi kommer att skapa enskilda pedagogiska planeringar, i dessa kommer vi att arbeta med:

 • Artkunskap
 • Experiment
 • Miljö
 • Odling

Syftet med fokusområdet är att:

 • Barnen ska få bekanta med grundläggande naturvetenskapliga begrepp
 • Skapa ett intresse för hälsa och odling.
 • Skapa ett intresse för att ta hand om vår miljö.
 • Experimentera med barnens intresse och nyfikenhet som grund.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Naturvetenskap använder vi i leken, i vardagen och i alla situationer som uppstår under dagen.

Vi kommer att skapa och konstruera med olika material, rita, läsa och sjunga och leka lekar om naturvetenskap och miljön. Vidare kommer vi att arbeta med odling i våra pallkragar.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 

 • Vi verkar för en utveckling av Ale kommuns vision - lätt att leva som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Detta kommer vi att arbeta kring utifrån Ale kommuns vision genom att bland annat odla.

Barnen bär på personliga erfarenheter som är viktiga att lyfta fram, vi vill ta del av deras funderingar kring miljö och naturvetenskap ur ett miljöperspektiv och ta tillvara på nyfikenheten och de frågor som kan uppstå. 

Av erfarenhet från tidigare år har vi upplevt att barngruppen blir mer harmonisk om vi pedagoger är mer närvarande/delaktiga i leken. Ju mer vi pratar om miljön och konstruerar tillsammans med barnen vid olika situationer desto större förståelse visar barnen. Vi kommer att lägga aktiviteterna på barnens nivå för att målen ska kunna uppfyllas.

Säljö (2014) menar att människan lär sig genom att delta i kommunikativa samspel med andra. Det är då olika sätt att resonera och tolka verkligenheten möts. Dessa tar individen sedan med sig i framtida situationer (Säljö, 2014).

Vi kommer att låna böcker från biblioteketet och sjunga sånger inom området. Vi kommer samtala om och ha dialog kring de böcker vi läser för barnen.

Vi kommer att skapa en lärmiljö som väcker barnens intresse för naturvetenskap och miljö. Vi kommer att odla i både våra pallkragar och mjölkförpackningar för att ge barnen, på ett konkret sätt, möjlighet att följa hur frö till en blomma går till. 

Mylesand (2007) skriver om miljöns påverkan samt vikten av vilket material som finns på förskolan. Platser som signalerar bygg- och konstruktionsmöjligheter menar Mylesand är nödvändigt för att barnen ska utföra dessa sorters aktiviteter. Ett sätt att göra detta på är genom att hålla materialet välsorterat, lättillgängligt och inspirerande. Det är viktigt att det finns många olika sorters material, och att materialet passar alla typer av konstruktionslekar och alla barn. Även Mylesand belyser utemiljön och skriver att utemiljön har andra förutsättningar för ett bygga och konstruera ute jämfört med inne. utifrån detta komma vi att lägga extra stor fokus på utemiljön där vi kommer skapa olika stationer för att väcka barnens intresse och nyfikenhet i fokusområde naturvetenskap/teknik/miljö.

Materialet ger möjligheter att utforska naturvetenskap/miljö/teknik genom olika på ett varierat sätt för att lära med flera sinnen. Vi lär med hela kroppen, vi ser, hör, känner och upplever naturvetenskap och miljön med alla våra sinnen.

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Vi kommer att plantera för att visa att det går att plantera ett frö som sedan blir något ätbart. Vi vill att barnen ska få erfara att det är möjligt att odla själv och värna om närmiljön.

Vi kommer att använda oss av estetiska lärprocesser både genom skapande och även genom sånger. I sångerna kommer vi att använda oss av pronomen hen och den på de djur som vi sjunger om.

Barnen kommer att få möjlighet att göra olika rörelsesånger och lekar som innefattar naturvetenskap och miljö.

Vi kommer att samtala med barnen vad man kan odla i olika länder beroende på klimat.

Vi kommer att benämna naturvetenskapliga begrepp på olika språk, både i sången och dialogerna tillsammans med barnen.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: