Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse genom lässtrategier

Skapad 2019-04-09 15:11 i Torsbergsgymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Genom olika strategier ge eleven verktyg och hjälp att öka sin förmåga till fördjupad läsförståelse.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska lära dig olika lässtrategier för att öka din läsförståelse.

Innehåll

 

Vi arbetar med "En läsande klass".
Vi gör berättelsekartor.
Vi arbetar i språkgrupper.
Vi lånar och läser böcker från biblioteket.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Svenska 1-3 (uppdaterad HT 2016)

Läsutveckling åk1-3

A
B
C
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter,
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning,
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin,
urskiljer ord i meningar,
läser enkla meningar med flyt,
utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord,
läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin,
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
korrigerarar sig själv vid behov,
prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning,
läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov,
läser elevnära faktatexter texter och återger innehållet muntligt,
visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa och
visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor, och
läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt,
visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Skrivutveckling åk1-3

A
B
C
Eleven har skrivriktningen klar för sig,
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra,
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler,
prövar att skriva för att kommunicera,
skriver text för att kommunicera,
skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning,
utforskar skrivandet genom att använda versaler och /eller gemener,
använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt,
skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår,
gör ofta mellanrum mellan orden,
gör mellanrum mellan orden,
söker och hämtar information från någon anvisad källa,
kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver och
kan stava några för eleven vanligt förekommande ord och
kan stava många för eleven vanliga ord och
bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och interpunktion mer än sporadiskt.
visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Tala, lyssna och samtala åk 1-3

A
B
C
Eleven kan berätta om något den varit med om.
Eleven kan prata med andra om saker den känner till.
Eleven kan prata med andra om saker den känner till och ställer frågor, ger kommentarer och säger vad den tycker.
Eleven kan med hjälp av bilder berätta en historia.
Eleven lyssnar, kommer ihåg och genomför en instruktion/uppgift när läraren ger den till hela klassen.
Eleven kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Eleven lyssnar, kommer ihåg och genomför en instruktion/uppgift när läraren ger den bara till eleven.
Eleven kan ge muntliga instruktioner till en kamrat, exempelvis förklara en lek.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven lyssnar utan att avbryta när kamrater berättar.

Informationssökning och källkritik

A
B
C
Eleven vet att det är skillnad på skönlitteratur och faktatexter.
Eleven kan söka information från böcker, tidskrifter och webbsidor för barn som någon visar för eleven.
Eleven kan söka information från en källa som någon visar och skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Eleven förstår alfabetisk ordning och kan sortera efter första bokstaven i ord, ex: apa, bil, citron
Eleven kan sortera ord i alfabetisk ordning efter andra och tredje bokstaven.
Eleven kan använda viktiga ord som hör ihop med den skriver om. Eleven skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Eleven kan använda bilder för att göra det den vill berätta med sina texter tydligare.

Ny rubrik

A
B
C

Sv SvA
Svenska som andraspråk, åk 1-3

Förmågan att läsa på årskursanpassad nivå
Förstår sambandet mellan en del ljud och bokstäver. Läser ordbilder.
Läser elevnära och bekanta texter med flyt, genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läser elevnära texter med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Förmågan att förstå och tolka ord, begrepp och olika slags texter lämpliga för årskursen.
Förstår det huvudsakliga innehållet eller tydliga detaljer i texten med hjälp av lärarstöd.
Förstår det huvudsakliga innehållet i texter och återger detta på ett enkelt sätt samt för resonemang utifrån egna erfarenheter.
Förstår helhet, detaljer samt budskap som står mellan raderna i en text samt återger och för resonemang utifrån egna erfarenheter.
Förmågan att skriva olika slags texter lämpliga för årskursen med hjälp av språkliga strategier.
Skriver enkla meningar som är uppräkningar av synliga föremål, personer eller händelser.
Skriver enkla texter med läslig handstil och på dator. Texterna har en enkel och fungerande handling.
Texterna är mer beskrivande och språkligt komplexa och har en väl fungerande handling.
Förmåga att använda språkliga strukturer på en årskursanpassad nivå.
Skiljer på stor och liten bokstav
Använder stor bokstav, punkt och frågetecken. Stavar för eleven vanligt förekommande ord rätt.
Bearbetar sin text utifrån respons och ökar sin språkliga medvetenhet Använder skiljetecken, ordböjning, meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.
Förmågan att muntligt berätta på en årskursanpassad nivå med hjälp av språkliga strategier.
Ordförrådet är begränsat och räcker inte alltid till att förmedla det eleven vill ha sagt.
Använder en fungerande svensk prosodi och berättar så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Använder en väl fungerande svensk prosodi och berättar med inlevelse så innehållet framgår tydligt.
Förmågan att samtala på årskursanpassad nivå med hjälp av språkliga strategier.
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter, ger kommentarer och ställer frågor till övriga. Väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och att göra sig förstådd. Använder en fungerande svensk prosodi.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Ger kommentarer samt ställer frågor till övriga. Väljer och använder fungerande språkliga strategier för att förstå och att göra sig förstådd. Använder en väl fungerande svensk prosodi
Förmågan att söka, sammanställa och värdera information på en årskursanpassad nivå.
Behöver hjälp för att söka och använda information.
Söker information från anvisad källa. Återger grundläggande delar och använder dessa.
Söker information från ett varierat urval av källor. Värderar och återger grundläggande delar.

. Ordförklaring: - Med språkliga nivåer menar vi vi här; nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå. - Språkliga Strategier är de verktyg eleven använder sig av för att göra sig förstådd på målspråket när interimspråket sätter gränser. T.ex omskrivningar, nybildningar, överanvändning, övergeneralisering, förenkling eller transfer. Även användning av lexikon, att fråga, kroppsspråk, bilder mm - Prosodi; språkets satsmelodi. I det här sammanhanget lägger vi också till svenskt uttal och betoning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: