Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Realia USA: Civil Rights Movement (Medborgarrättsrörelsen)

Skapad 2019-04-09 19:56 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Vi lär oss om en tid i USA som är historiskt viktig och som har stor betydelse än idag. Vad hände och vilka var de viktiga personerna Martin Luther King, Rosa Parks m.fl. Vi ser filmen "Selma" och sedan söker du mer information och skriver en faktatext om något som passar in i ämnet "Civil Rights Movement USA"
Grundskola 9 Engelska
Med medborgarrättsrörelsen i USA 1955-1968 avses den kamp som fördes under denna tid för lika medborgerliga rättigheter för alla medborgare i USA, särskilt med avseende på att den svarta befolkningen skulle få samma rättigheter som de vita. Medborgarrättsrörelsen var inte en enskild organisation eller ens en fullkomligt enig rörelse med samma slutgiltiga mål. Inte heller användes alltid samma metoder för att uppnå det man ville åstadkomma; medan man såväl på juridisk som på politisk väg försökte påverka rättsutvecklingen i landet, användes också utomparlamentariska metoder som massmöten och demonstrationer. På sina håll användes också olika våldsmetoder för att påverka utvecklingen. Rörelsen var som starkast i Södern, där den rassegregerande lagstiftningen sedan sent 1800-tal varit som störst. Medborgarrättsrörelsen hade arbetat före 1955 också, men att man i amerikansk historieskrivning ofta påbörjar ett nytt kapitel just vid denna tid har flera skäl. Det trädde det fram nya ledare för den svarta befolkningen, som Martin Luther King, Jr. och Malcolm X och det var vid den här tiden som man utöver juridiska processer även började anordna massmöten, bojkotter och liknande aktioner. Framförallt så var det just den 1 december 1955 som en symbolisk milstolpe inträffade när den svarta busspassageraren Rosa Parks vägrade lämna plats åt en vit passagerare på bussen i staden Montgomery i Alabama, en händelse som kom att ge stort eko i massmedia och utlöste "Bussbojkotten i Montgomery", som fick folk att få upp ögonen för det absurda i rasåtskillnadslagarna. Marschen till Washington för arbete och frihet, en demonstration som samlade mer än 200 000 deltagare, ägde rum i Washington DC den 28 augusti 1963. Där höll Martin Luther King sitt berömda tal "I Have a Dream" framför Lincolnmonumentet, och det anses vara ett av medborgarrättsrörelsens mer betydelsefulla. En annan milstolpe var Bloody Sunday, den 7 mars 1965, då kravallpolis gick till brutal attack mot den fredliga marsch mellan Selma och Montgomery, där bl.a. ledaren för medborgarrättsrörelsen i Selma, Amelia Boynton Robinson, skadades svårt.

Innehåll

Koppling till läroplanen

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

 

Så här ska vi arbeta

Vi börjar med att diskutera vad som hände under det som kallas "Civil Rights Movement", ser på några klipp och namnger de viktigaste personerna under denna historiska tid. Sedan tittar vi gemensamt på filmen "Selma" för att ytterligare leva oss in i den aktuella tiden i USA.

 

Som avslutning ska ni skriva en faktatext där ni berättar mer fördjupande om något som är relaterat till "Civil Rights Movement". Texten ska vara på 600 - 1000 ord. Du ska hämta fakta och använda Harvardsystemet för källor. Se:

https://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard

 

Förslag på text:

en person kopplad till Civil Rights

en plats

en händelse

eget förslag - men kopplat till området

 

Uppgifter

 • Uppsats "The Civil Rights Movement" USA

 • Faktauppsats "The Civil Rights Movement"

 • Civil Right Movements - hand in text here!

 • Civil Rights Movement - writing a text with facts

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9

Matriser

En
Realia USA Civil Rights Movement (Medborgarrättsrörelsen)

Rubrik 1

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny aspekt
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss mån välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Ny aspekt
Välja & använda material
Eleven kan i någon mån välja texter och talat språk från olika medier samt med lite relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
Formulera sig i skrift *
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig mycket enkelt,i viss mån begripligt och i viss mån sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Uttrycka sig skriftligt *
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i huvudsak begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Diskutera & jämföra
Eleven diskuterar mycket översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra mycket enkla enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: