Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall NVFO -Arbetslagets Arbetsplan 2019-2020 - Pedagogiska ställningstaganen

Skapad 2019-04-10 09:25 i Blåklintens förskola Norrtälje
Förskola
Det här kapitlet arbetar pedagogerna i Norrtälje Västra förskoleområde med på sin uppstartsdag den 26 augusti 2019 för att skapa goda förutsättningar för sitt kommande läsår i sitt arbetslag.

Innehåll

Det här kapitlet är tänkt att vara ett stöd till våra arbetslag för att diskutera och besluta kring vårt förhållningssätt och vår gemensamma människo(barn)syn innan läsåret börjar. Detta för att få ett välfungerande samarbete i arbetslagen på förskolan samt för att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet.

Kapitlet innehåller flera frågeställningar för oss att diskutera och konkretisera. Varje frågeställning bygger på ett citat från vårt häfte vid namn "Pedagogiska ställningstaganden"

På alla förskolor har vi arbetat fram värdeord som ska genomsyra hela verksamheten. Orden ska ”kännas” när man kliver in på våra förskolor och vara levande i våra diskussioner och gälla alla som vistas hos oss. Kom därför ihåg värdeorden i alla diskussioner.

I våra arbetslag ska vi under varje citat och frågor diskutera  för att sedan skriva ner vad vi kommit fram till i våra  pedagogiska ställningstaganden. Var konkret och tydlig för att underlätta kommande uppföljning i december.

Arbetslag:  Namn

1 ”Vi ser barnen som kompetenta och tar deras tankar och frågor på allvar genom ett demokratiskt arbetssätt.” Ur NVFO´s pedagogiska Ställningstaganden

 

 a. Hur ska vi skapa möjligheter för barnen att var kompetenta på vår avdelning?

Genom att forma miljön efter barnets intresse,  vi delar på barnen då barnen då de ges mer möjlighet att utforska.   Genom samma rutiner skapar vi kompetens.  Vi skapar förutsättningar genom att dokumentera. Genom att härma göra lika så utvecklas barnens värld.

  b. Hur ska vi skapa möjligheter för barnen att vara delaktiga i ett demokratiskt arbetssätt?

Genom att välja aktiviteter,  också vänta på sin tur lyssna på sin kompis.   Barnen får uttrycka sin åsikt tex vid samling välja sång,  vid matsituationen väljer de,    Barnet tar fram en pensel visar att hen vill måla. Vi pedagoger jobbar med att se varje barn att få ha möjlighet att få bestämma sin dag,  genom att vara närvarande lyssna in.  

2.Barnen på våra förskolor har rätt att mötas med respekt. De ska få uppleva en trygg förskola där engagerade, medforskande och nyfikna pedagoger som utmanar barnens tankar och kunskap om världen” Ur NVFO´s pedagogiska ställningstaganden

 

a. Vad innebär att mötas med respekt? I vilka situationer kan vi tänka olika? Hur ska vi skapa möjligheter för alla barn att mötas med respekt?​ (Tänk på barn-barn, pedagog-barn…

Genom att alla barn är lika värda oavsett olikheter,  kön religon,  genom att vi pedagoger är bra förebilder.

I kultur tänker vi olika,  vatten,  varma kläder,  matas 

genom att vi pedagoger har har erfarenhet,  vi ser alla barns behov 

 

b. Hur skapar vi möjligheter, på vår avdelning för att vi ska bli engagerade, medforskande och nyfikna pedagoger?

Genom att bjuda på en miljö med mångfald,   Genom att vi kompletterar varandra  olika områden 

 

3. ”I en estetisk miljö tror vi att kreativitet föds. /../ Barnen ska få uppleva att materialet är tillåtande, inbjudande och till för just dem. /…/ Vi tänker på att miljön ska utformas så att den är tillåtande och skapar mötesplatser där barnen tillsammans kan ta del av varandras läroprocesser.” ur NVFO pedagogiska ställningstaganden

 

a. Vad är en estetisk miljö för oss?​   

Genom att ha en tydlig Miljö,  sorterat  vill jobba med bilder på vårt material. 

 

b. Vad innebär tillåtande på vår avdelning?

Banen ska kunna röra sig fritt och upptäcka materialet 

 

d. Hur skapar vi mötesplatser på vår avdelning?

Genom olika stationer rum i rum 

 

4. ”Vårdnadshavarna på våra förskolor har rätt till att få insyn i vad deras barn gör och vilken utveckling som sker under barnets tid på förskolan.” ur NVFO pedagogiska ställningstaganden

 

a. På vilka sätt planerar vi att göra vårdnadshavarna delaktiga i vår verksamhet?

genom mötet vid lämning och hämtning,  unikum 

 

b. På vilka sätt ger vi vårdnadshavarna möjlighet till insyn i deras barns utveckling?

utvecklingsamtal,  Instagram, unikum 

 

c. På vilka sätt gör vi vårdnadshavarna delaktiga i utvärderingen av verksamheten?

våga fråga enkäten,  vardagliga dialogen med vårdnadshavare , unikum 

 

5. Varje arbetslag består av förskollärare och barnskötare som tillsammans bildar en bra balans, där allas kompetenser tas tillvara och håller en hög kvalité med fokus på barns utveckling och lärande. Ur NVFOs pedagogiska ställningstaganden

 

a. Vad har ni för kompetenser i ert arbetslag, delge varandra och skriv ner.

vi har pedagoger med olika kulturer där vi delger och  kompleterar varandra. 

 

b. Har ni liknande styrkor inom samma områden, gör upp vem som gör vilka delar.

 

 

c. Har ni områden där ni känner att ni saknar kompetens i arbetslaget, hur tänker ni genomföra dessa bitar?

 

d. Beskriv hur ni önskar att erat samarbete ska se ut i arbetslaget​.

 

e. När något inte funkar i erat arbetslag, kom överens hur ni ska agerar då.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: