Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2019-04-10 10:44 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Kemi
Grundskola 5 Kemi
Varför rostar en cykel? Hur många gånger kan man dela en brödbit? Kan järn vara flytande? Var tar saltet vägen om du häller det i vatten? Hur kan man bli ren av tvål?

Innehåll

 

Du kommer ges möjlighet att träna på de olika förmågorna:

 • Analysförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan beskriva hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen. Du kommer få beskriva vilka konsekvenser det kan få om vi inte tar hand om våra utsläpp.

 

 • Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på, och visa att du kan, samtala och diskutera kring kemi tillsammans med dina kamrater. Du kommer få dela med dig av dina kunskaper muntligt och skriftligt.

 

 • Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad det betyder. Se listan nedan.

 

 • Procedurförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan genomföra naturvetenskapliga undersökningar och redovisa dina resultat i laborationsrapporter.

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa och arbeta med faktatexter.
 • se på fakta filmer.
 • genomföra olika experiment och skriva laborationsrapporter.
 • ges möjlighet att öva på förmågorna genom att diskuterar olika ämnen inom temat i helklass, gruppvis och i par.

Viktiga begrepp

 atomer, molekyler, baser, syror, kemiska föreningar

pH-skala, materia, kondensering, grundämne, kemisk reaktion

lösningsmedel, återvinna, kompostera, utsläpp, övergödning

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom hur du arbetar med de olika uppdragen, hur du deltar i diskussioner och där använder dig utav ord och begrepp inom ämnet. 

Hur du genomför och dokumenterar dina laborationer.

Avslutande avstämning prov, inlämning utav laborationsrapport 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Bedömning: Din förmåga att...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmåga
Samtala och diskutera.
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du formulerar egna tankar, frågor och uttrycker dina åsikter.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Analysförmåga
Kunna se samband. Kunna beskriva orsaker och konsekvenser. Kunna jämföra nackdelar och fördelar.
Du kan ge exempel på någon kemisk reaktion och förklara påståendet "ingenting försvinner, allt finns kvar".
Du kan göra jämförelser mellan olika ämnen och mellan molekyler och atomer. Du kan t.ex. förklara skillnaden mellan en kemisk reaktion och en blandning.
Du kan förklara samband och göra jämförelser inom området. Du kan också förklara orsaker och konsekvenser, t.ex. hur våra utsläpp påverkar vår miljö och hur kunskap om kemi kan lösa olika problem.
Begreppsförmåga
Faktakunskaper.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara några av orden och begreppen. (se begreppen ovan)
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara flera ord och begrepp. (se begreppen ovan)
Du har goda kunskaper. Du visar att du förstår flera ord och begrepp genom att relatera begreppen till varandra.
Procedurförmåga
Undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar enskilt genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp eller enskilt och föra arbetet framåt genom enkla frågeställningar eller förslag på förbättringar.
Procedurförmågan
Undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en mall.
Du gör tydliga dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en mall.
Du gör tydliga dokumentationer av dina undersökningar och följer normen för hur en laborationsrapport ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: