Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-04-10 21:05 i Årstadskolan Falkenberg
Planering för svenska åk 3: Läsa, skriva, tala och lyssna.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
För att bli en god läsare måste du läsa kilometervis med text. Att få upp läshastigheten tar tid men när läskondisen kommer får man sin belöning! Utan kondis är det inte kul att spela fotboll heller. Under läsåret får du möjlighet att läsa många meter text, både enskilt och tillsammans med andra. Det är roligt att skriva! Allt du tänker och säger kan du också skriva!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Svenska språket kommer in i allt vi arbetar med i skolan. Vi läser, skriver, talar, lyssnar och reflekterar hela tiden i alla ämnen.

LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • regelbundet låna böcker 
 • ha tyst läsning
 • läsa för varandra
 • ha boksamtal
 • läsa olika slags texter,  samtala och svara på frågor om innehållet
 • ha läsläxa
 • på olika sätt bearbeta texterna från läsläxan.
 • få skriftliga instruktioner i uppgifter vi jobbar med
 • arbeta med läsförståelse t.ex. i arbetsboken, Läsförståelseböckerna och arbetsblad
 • läsa faktatexter som har anknytning till aktuellt tema
 • läsa faktatexter för att skriva egna texter

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter
 • skriva faktatexter vid temaarbeten
 • skriva bokrecensioner
 • skriva sagor och berättelser
 • skriva till egna / andras bilder
 • arbeta med välskrivning
 • ha gemensamma genomgångar av de vanligaste skrivreglerna
 • arbeta med rättstavning
 • arbeta med språkövningar 

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • ha samling
 • samtala om vardagliga händelser
 • ha genomgångar i olika ämnen
 • redovisa olika arbeten, t.ex. läxan
 • ha klassråd

Vi tränar informationssökning:

 • biblioteksbesök

Undervisning och arbetsformer

 • läsa ur din lådbok med flyt
 • svara på frågor om en text du läst
 • vara med i samtal kring gemensamt lästa texter
 • skriva egna texter med stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt ställe
 • stava rätt till vanliga ord i dina texter
 • skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning
 • skriva enkla faktatexter
 • skriva med tydlig handstil och på iPad
 • ge omdömen om dina egna och andras texter
 • utifrån omdömen du har fått av andra arbeta vidare med din text och göra förbättringar
 • kunna ta enkla muntliga instruktioner

Bedömning - vad och hur

Du får visa vad du kan både muntligt och skriftligt, i gemensamma genomgångar, eget arbete, arbete i grupp och vid diagnoser/prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: