👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta- min egen bokstav!

Skapad 2019-04-11 13:22 i Karlavagnen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen är nyfikna på bokstäver och skriftspråk och flera barn pratar om "sin" bokstav lsajkölfköl

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

 • Varför? (syfte med undervisningen)

 • Finns ett intresse i barngruppen och flera barn är bekanta med bokstäver och andra är "på gång"..

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

 • "Duscha" hela vår pedagogiska lärmiljö med bokstäver av olika slag och på olika vis med Alfa- Beta i täten :-)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Vi kommer dokumentera förmiddagens utbildning med lärplatta och delge barnen dokumentationen  på mötesplatsen före lunch. Spontana tillfällen för reflektion kommer också finnas under dagen.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  _____________________________________________________________________ 

   

   

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

 

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?

  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?)
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

 

Analysfrågor att ställa er;

 

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016