Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunmall Fritids (FRIPP) Alingsås

Skapad 2019-04-14 11:55 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
En kort inledning som förklarar syftet med arbetsområdet ("Under kommande veckor kommer vi att arbeta med vänskap...") Ta bort eller byt ut bilden till vänster!

Innehåll

 

 

Syfte, varför ska vi arbeta med det här?

Vad behöver vår elevgrupp utveckla och varför? Varför är kunskapen eller färdigheten viktig för människan i världen? Vad är vår nuläge? Vad behöver vår elevgrupp?
Exempel: Vår elevgrupp behöver utveckla sin lek i grupp. Lära sig nya lekar som alla kan delta i.  

 

Generativ frågeställning: (FYLL I DENNA SIST. Reflektera över din planering)

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

Här anger vi vilken eller vilka förmågor i läroplanen som vi vill att eleven ska utveckla.  Naturligtvis kan vi även använda andra delar ur läroplanen, företrädesvis kap 1 och 2. Nedan följer de förmågor som finns i läroplanens kap 4. Radera de förmågor ni INTE fokuserar på! Tänk på att inte ta med mer en 1 eller 2 förmågor. Det gäller att ha få förmågor annars blir det svårt att utvärdera.

Exempel: I planeringen väljer vi att fokusera på förmågan “skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt”.

 

 

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Här anger vi vilken eller vilka delar av det centrala innehållet vi ska fokusera på i kommande aktivitet / aktiviteter. Tänk på att inte välja för många utan fokusera på en eller två punkter. Aktiviteten kommer säkerligen innefatta fler områden i läroplanen men genom att fokusera på några få får vi en bättre utgångspunkt. Nedan följer det centrala innehållet. Radera det ni INTE fokuserar på!

 

 

Exempel: I planeringen väljer vi att fokusera på följande del i det centrala innehållet: “Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.” och “Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.”

 

 

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 • Samtala om olika typer av texter.

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Natur och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

 

Inför utvärdering

Hur vet vi att vi bidragit till elevernas lärande? Vad ska vi utvärdera? Vilka effekter vill vi se i barngruppen?
Exempel: Inför utvärderingen av “Dagens lek” vill vi se effekten “Kan initiera lekar på egen hand”. Ser vi att elevgruppen gör detta kan vi se att vi bidragit till elevernas lärande.

 

 

Aktivitet

Här beskriver vi vilken aktivitet vi tänker genomföra och hur vi tänker genomföra den 

Exempel: Under fritidstidens utevistelse genomför vi olika lekar. Det är obligatoriskt att vara med en omgång i leken. Fokus på lekar som går att göra i stor grupp. Under hökens vida vingar, kom alla mina små kycklingar,  stafett av olika slag, gagaboll.

 

 

 

Dokumentation och uppföljning

Här beskrivs hur vi skall dokumentera och följa upp undervisningen / aktiviteten
Exempel: Har vi sett de effekter vi ville se?


KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN. Om ni väljer att ta med något från kap 1 och 2 eller andra delar i läroplanen kan ni enkelt koppla dessa med hjälp av ikonen nedan. 

 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN. Om ni väljer att ta med något från kap 1 och 2 eller andra delar i läroplanen kan ni enkelt koppla dessa med hjälp av ikonen nedan. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: