Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eiraskolans rastverksamhet

Skapad 2019-04-16 10:41 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6
Innehållsrika raster för ALLA elever.

Innehåll

Mål

Vad ska du lära dig?

 • delta i lekar och aktiviteter av olika slag under olika årstider 
 • regler i olika lekar och spel
 • turtagning
 • samarbeta och utveckla goda kamratrelationer
 • samtala, lyssna, framföra egna åsikter, argumentera
 • hantera konflikter på ett konstruktivt sätt

 

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att

 • erbjuda ett varierat utbud av pedagogledda, organiserade lekar och aktiviteter under olika årstider
 • skapa möjligheter till egeninitierade lekar, t.ex rollekar utifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter
 • muntligt och skriftligt gå igenom regler i olika lekar och spel för att de ska bli tydliga för alla elever
 • inspirera och utmana eleverna i att prova nytt
 • ge stöd i form av nya intryck för att utveckla leken

 

 

Utvärdering

Hur utvärderar vi verksamheten?

 • eleverna utvärderar och kommer med nya förslag till rastverksamheten terminsvis via elevråd/klassråd
 • pedagogerna utvärderar, analyserar och utvecklar rastverksamheten under konferenstid vid terminsslut

 

 

Centrala begrepp

Leklust, fantasi, kamratskap, relationsskapande, samarbete, ansvar, kommunikation

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: