👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet i förskolan

Skapad 2019-04-16 20:04 i Gottsta förskola Norrtälje
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.
Förskola
Inskolningen ska vara genomtänkt och välplanerad för våra nya barn, men även för de barn som redan går på avdelningen. På detta sätt tror vi att vi får en trygg barngrupp. Vi anser att föräldrar känner en trygghet och har tillit till oss pedagoger om dom känner till förskolans verksamhet, mål samt vårt styrdokument. Vi arbetar hela tiden utifrån att skapa en trygg förskolemiljö för alla barn, men det är extra viktigt med trygghet vid förändringar såsom under tillexempel inskolning.

Innehåll

Vart är vi?

I och med att vi har barn mellan 1-3 år har vi ofta inskolningar. Vi lägger stort fokus på att få de nya barnen och den nya gruppen trygg tillsammans. Vi lägger även stor vikt på att både barn och föräldrar/vårdnadshavare ska trivas och ha tillit till oss pedagoger.

Vart ska vi?

Avdelningens mål

 • Få barnet att känna sig trygg med pedagoger och barngruppen.
 • Få föräldrar/vårdnadshavarna att känns sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan.
 • Väcka barnets nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan.
 • Skapa en miljö där  barnet kan känna sig delaktig och självständig.
 • Att  barnet ska få vara delaktiga i våra rutiner och bli trygg i dem.
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet.

Vi strävar efter att få

 • En bra, trygg och öppen relation med föräldrar/vårdnadshavare.
 • En trygg barngrupp där alla barn känner sig sedda, hörda och förstådda.
 • Trygga föräldrar/vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet.

Hur gör vi?

Den första kontakten tar vi med föräldrarna genom ett telefonsamtal där vi checkar av att tidpunkten för inskolningen stämmer överens med deras önskemål. Därefter skickar vi ett välkomstbrev hem till föräldrarna, i brevet anger vi datumet och tidpunkten när inskolningen ska påbörjas samt information om verksamheten och inskolningsprocessen. Inskolningen startar med ett inskolningssamtal några dagar innan inskolningen där vi får mer information om barnet och kan svara på frågor från föräldrarna. 

För att nå målen

 • Skapar vi en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga även om en pedagog har det yttersta ansvaret och är kontaktperson under inskolingen. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in ska ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall skapa en god relation med alla pedagoger.
 • Skapas en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Delar vi upp barnen i mindre grupper men har även gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom får alla en naturlig kontakt med de nya barnen och de befintliga barnen.
 • Är vi lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • Befinner vi oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

 

 Dokumentation

Hur dokumenterar vi:

 • Observation
 • Reflektion
 • Daglig dialog med föräldrarna.

Vi tar bilder på barnet under samt en tid efter inskolningsprocessen som läggs i "Lärlogg" på Unikum. Dessa kan också användas som underlag för ett uppföljningssamtal senare.

Hur blev det?

Efter några veckor bokar vi in ett uppföljningssamtal med föräldrarna/vårdnadshavarna för att då reflekterar tillsammans med dem om hur inskolningen har upplevts

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016