Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion, handel och transporter.

Skapad 2019-04-22 09:15 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Dessa två teman har mycket gemensamt! Det första temat handlar om produktion, handel och transporter av alla de varor och tjänster som produceras. Vi kommer att titta på hur näringslivet skiljer sig åt mellan olika länder, främst ska vi se på skillnaden mellan fattiga och rika länder. Därefter kommer vi studera varför en industri eller ett företag ligger där det ligger. Slutligen ska vi titta på handel och transport av alla de varor och tjänster som vi efterfrågar. Det andra temat handlar om de olika livsvillkor som finns i olika delar av världen. Vi tittar på olika sätt att dela in världens länder i grupper baserat på ekonomi och levnadsstandard. Därefter studerar vi begreppet sårbarhet.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Detta tema handlar om produktion, handel och transporter av alla de varor och tjänster som produceras. I vårt moderna konsumtionssamhälle har vi skapat behov av en stor mängd varor och vi kommer att se vilka konsekvenser detta kan få. Vi kommer att titta på hur näringslivet skiljer sig åt mellan olika länder, främst ska vi se på skillnaden mellan fattiga och rika länder. Därefter kommer vi studera varför en industri eller ett företag ligger där det ligger. Slutligen ska vi titta på handel och transport av alla de varor och tjänster som vi efterfrågar.

Innehåll

 

Material: Gleerups digitala läromedel där det finns en inläsningsplanering med moduler för kapitlet samt filmer

 

Efter arbetsområdet är slut skall du ha koll på följande:

Varför företag lägger produktion i låglöneländer och hur det påverkar dessa länder (fördelar och nackdelar)

Kunna ge exempel på olika låglöneländer

Kunna förklara skillnad på produktion och tjänster

Om de olika näringsgrenarna

Om lokaliseringsfaktorer

Ge exempel på olika former av transport och kommunikation

Hur handeln har förändrats över tid (handelshistoria)

Koppla ihop handel, transporter och miljö med industrialiseringen

Känna till om multi- och transnationella företag.

Känna till vad Globalisering innebär.

Känna till, i stora drag, var olika varor och tjänster produceras.

Känna till något om hur denna fördelning påverkar olika länder.  

Tullar och frihandel

Känna till de begrepp som hör till sidorna i Utkiks material och de vi tagit upp på lektionerna.

 

 Bedömning

Bedömningen kommer att göras fortlöpande i det dagliga arbetet lektionstid, med både skriftliga arbetsuppgifter och diskussionsuppgifter. 

Vi kommer också att göra ett studiebesök och workshop på Stockholms som handlar om Hållbar utveckling.

 

Följande förmågor bedöms under arbetets gång och i dina uppgifter.

Analysförmåga. (Att beskriva orsaker och konsekvenser, se samband, växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, jämföra för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga. (Att samtala, diskutera, presentera, motivera, uttrycka egna åsikter, framföra och bemöta argument)

Begreppslig förmåga (Att kunna förstå och använda begrepp kopplade till temat)

 

 

 

       

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: