Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK i FOKUS vt 2019

Skapad 2019-04-23 07:57 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: maj

Förskolans namn: I Ur och Skur och Skogsgläntans förskolor

Grupp: Alla i området

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: 20190423

Planeringen Upprättad av: Ulrika Olofsson

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematikens möjligheter utifrån vår mattekarusell och utifrån målen i vår nya läroplan 2018.
Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

LPFÖ 2018

-

 

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill skapa mötesplatser för att kunna samarbeta och ta tillvara på barnens kompetens och resurs för att lära av varandra, problematisera och konkretisera barnens lärande genom olika kreativa processer och genom lekens kraft och möjlighet. Jag vill! Jag kan! Jag vågar genomsyrar verksamheten. Jag är någon somkan något och som ska få möjlighet till nya kunskaper tillsammans med andra.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi väljer att fokusera på valda delar i matematikkarusellen utifrån varje avdelnings egen planering och pågående arbete tillsammans med barnen. Vi ser över vårt val av matematikmaterial. Vi kommer att se över våra lärmiljöer ute och inne för att se över våra olika processer där fokus kommer att bli vår utemiljö denna månad utifrån föregående månads analys.

 

Husmöten kommer att bli en plats att synliggöra matematikarbete för varandra

 

Fredagsreflektionens innehåll:

Innehållet utgår ifrån sex historiskt och kulturellt grundade aktiviteter: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara vilka är betydelsefulla för arbetet i förskolan. Konkretiseringen av målen avser att vara ett stöd för undervisningen i matematik i förskolan.

FILM: Matematiska aktiviteter Skolverket

Att alla tar med dokumentation för att synliggöra arbetet med matematik i vår utemiljö; gärna med skogen som fokus för att inspirera varandra.

 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Synligt i UNIKUM och på våra lärprocessväggar på avdelningen och í våra entréer.

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: