Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Bayonne à Paris, kurs 5

Skapad 2019-04-24 09:39 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi fortsätter vår resa och åker till Bayonne innan det är dags att åka tillbaka till Paris igen. Under resans gång kommer vi att arbeta med ord för kläder, kroppsdelar och mat och dryck, men också fraser för att kunna beställa på ett café.

Innehåll

 

Tid: v 18-24

 

Vi tränar följande förmågor:

 • Förstå talad franska och texters innehåll

 • Använda strategier för lyssnande och läsning

 • Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion.

 • Använda strategier i interaktion

 • Formulera sig i tal och skrift

 • Att bearbeta text

 • Jämföra olika områden där franska används med egna kunskaper och erfarenheter

 

Mål:

 • Att lära dig om Frankrikes geografi: Känna till något om Bayonne, Poitiers, Paris (rep) samt att kunna reflektera över liknelser och skillnader mellan Sverige och Frankrike.

 • Att lära sig ord för kläder, kroppsdelar, mat och dryck .

 • Att kunna formulera sig i skrift och där använda de ord du har lärt dig.

 • Att kunna läsa, förstå och svara på frågor om korta texter.

 • Att kunna ord och fraser för att kunna beställa på café.

 • Att kunna läsa och förstå utdrag från olika broschyrer.

 

Instruktioner:

Vi kommer att arbeta utifrån La Nouvelle Chouette A, kap 14-16.

Övningarna kommer att vara av blandad karaktär: muntliga övningar, hörövningar, korta skrivövningar, läsövningar.

 

Examinationsuppgift:

 

 • Att kunna ord för kläder, 19

Du visar dina kunskaper i dialoger, hörövningar samt muntligt och på skriftligt test.

 

 • Att kunna ord för kroppsdelar, 20

Du visar dina kunskaper muntligt, skriftligt och i hörövning.

 

 • Att kunna ord för mat och dryck samt fraser för att kunna beställa på café, 21

Du visar dina kunskaper i hörövningar, muntliga övningar.

 

 • Att kunna jämföra och reflektera över skillnader och likheter länderna emellan.

 

I diskussioner under lektioner främst kopplade till vykorten som inleder varje kapitel, visar du fortlöpande att du kan göra jämförelser och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser. Du kommer också få skriva en jämförande text.

 

Vi avslutar terminen med att repetera det vi har lärt oss under läsåret för att sedan ha ett prov, 22. (Delar som inte kräver förberedelser kan läggas in tidigare.) Provet kommer att innehålla:

 • Ord och fraser

 • Grammatik: obestämd artikel, possessiva pronomen, personliga pronomen, prepositioner

 • Läsförståelse

 • Hörförståelse

 • Skrivuppgift

 

Bedömningsfaktorer:

 • Begriplighet

 • Variation i språket

 • Fyllighet

 • Ordval

 • Uttal

 • Grammatik

 

Genom undervisningen i den här kursen ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Uppgifter

 • Examinationsuppgifter

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: