Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 6 B kapitel 6

Skapad 2019-04-24 14:40 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Du ska under 4 veckor arbeta med det sjätte kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om hastighet, statistik och lägesmått och sannolikhet.
Grundskola 6 Matematik
Vi har under 4 veckor arbetat med det sjätte kapitlet i Eldorado. Det har handlat om hastighet, statistik och lägesmått och sannolikhet.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål för detta kapitlet:

Du ska kunna:

Mål för området hastighet

Eleven ska kunna:

 • förstå att hastighet är sträcka per tidsenhet
 • beräkna hastighet, tid och sträcka i enkla vardags exempel
 • använda formel för att beräkna hastigheten vid enkla exempel
 • enhet vid hastighet km/h
 • jämföra olika hastigheter i en graf

 

 

Mål för området sannolikhet och lägesmått:

Eleven ska kunna:

 • genomföra en undersökning, redovisa med diagram och dra slutsatser av resultatet, vilket innebär att

             - planera undersökningen

             - sammanställa data i frekvenstabell

             - välja lämpligt diagram för redovisning       ( stolpdiagram, stapeldiagram,

             linjediagram eller cirkeldiagram)

            - gradera diagrammet på lämpligt sätt

            - tolka och dra slutsatser ur diagrammet vid redovisning.

 • hämta information från diagram och frekvenstabeller
 • vara observanta på diagram som försöker lura läsaren
 • bestämma de tre lägesmåtten typvärde, medelvärde och median och avgöra när vart och ett passar att användas.
 • ge förslag på värden som kan ingå i en datamängd när olika lägesmått är angivna.

 

 

Mål för området sannolikhet

Eleven ska kunna:

 • bedöma sannolikheten i praktiska situationer i vardagen, dvs om det är mycket eller lite sannolikhet att en händelse ska inträffa.
 • uttrycka sannolikheten som ett bråk, ett tal i decimalform mellan 0 och 1 eller som procent.
 • beräkna sannolikheten som

             antalet gynnsamma händelser/antalet möjliga händelser.

 • resonera om begreppen sannolikhet, chans och risk vid experiment och spel.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Eldorado 6 B kapitel 6

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Hastighet
Definition av medelhastighet.
Beräkna sträckan vid en bestämd hastighet
Beräkna tiden vid en bestämd hastighet
Tolka hastigheten i grafer
Beräkna hastighet, km/h
Statistik och lägesmått
Tolka olika typer av diagram
Att luras med diagram
Samla fakta, använda frekvenstabell och rita diagram
Välja diagram typ
Tolka tidningsartikel med tillhörande diagram
Dra slutsatser av information.
Sannolikhet
Kunna uttrycka sannolikhet med tal i bråkform, i decimalform och i procentform
Jämföra sannolikhet vid en liten respektive en större undersökning

Förmågorna

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Föra och följa matematiska resonemang
Reflektera över rimligheten
Se och förstå sambanden
Se och utnyttja mönseter- generalisera
Dokumentera
Reflektera över sitt egna lärande
Följa med vid genomgångar
Dra slutsatser
Movitera sina lösningar och tolka andras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: