Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård- och omsorgsarbete 2

Skapad 2019-04-25 20:37 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Vård och omsorg
Här hittar du en matris för hela kursen, som kommer att fyllas i vart efter. Under rubriken koppling till läroplanen hittar du kursens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
  Vår  -
 • Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
  Vår  -
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
  Vår  -
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
  Vår  -
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
  Vår  -
 • Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
  Vår  -
 • Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
  Vår  -
 • Självbestämmande och integritet.
  Vår  -
 • Rapportering och dokumentation.
  Vår  -
 • Biståndsbedömning och vårdplanering.
  Vår  -
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
  Vår  -
 • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
  Vår  -
 • Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.
  Vår  -

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 2

Siffrorna i matrisen motsvarar de kunskapsområden som är kopplade till kursen

F
E
D
C
B
A
1
Kunskaper om teorier inom vård och omsorg.
Har ännu inte redogjort för några teorier
Eleven redogör översiktligt för teorier inom vård och omsorg.
Övervägande på C
Eleven redogör utförligt för teorier inom vård och omsorg.
Övervägande på A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teorier inom vård och omsorg.
4
Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.
Har ännu inte beskrivit vård i livets slut
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorg i livets slutskede.
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorg i livets slutskede.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorg i livets slutskede
5
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen.
Eleven behöver mer övning
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare.
5 forts
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven utvärderar med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven utvärderar med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen
5 forts
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen.
Eleven dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
6
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Eleven behöver mer övning
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel
6 forts
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Eleven använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information,
Eleven använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Eleven använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
7
Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven behöver mer övning
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärk-sammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärk-sammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
8
Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven har ännu inte givit några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt har inte visat kunskap om förekommande bestämmelser och lagar att följa i arbetet.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön. (Eleven berättar om lagar och bestämmelser som rör arbetsmiljön)
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön. (Eleven berättar om lagar och bestämmelser som rör arbetsmiljön)
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön. (Eleven berättar om lagar och bestämmelser som rör arbetsmiljön)
8 forts
Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven följer inte relevanta lagar och bestämmelser.
Eleven följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
9
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet
Har ännu inte redogjort för lagar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Eleven redogör översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
Eleven redogör utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
9 forts
Kunskaper om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden
Har ännu inte redogjort för organisation av socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Eleven beskriver översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Eleven beskriver utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
9 forts
Kunskaper om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden
Har ännu inte visat kunskaper om delegering.
Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras.
Eleven ger exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: