Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test plantering

Skapad 2019-04-26 10:11 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi har i gruppen läst boken "Castor odlar", och efter det upptäckt ett intresse för bönor och odling. Så många frågor som behöver ett svar. Barnens intresse samt nyfikenhet är grunden för planeringen av denna aktivitet. Syftet är att tillsammans med barnen lära oss om hur vi kan få en liten vit böna att bli en stor grön planta med både blommor och bönor att äta.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Vi upptäcker att barnen är intresserade av växter. Då läste vi boken Castro odlar. Naturvetenskap om hur en böna blir till en växt samt att se processen fortplantar sig.

 

 • Varför? (syfte med undervisningen)

 • Syftet är att få barnen att läran av hur en böna blir till en växt. Väcker nyfikenhet och kreativt,

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Vi tar till vara på barnens intresse av bönor. Vad händer om man lägger den i blöt blir det en växt? Vi berättar om växter och planerar tillsammans med barnen vad man behöver för att den ska växa.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För barnen på avdelningen som är nyfikna.

 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Samtliga pedagoger på avd. som genomför  planteringen.

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Att alla ska få ta lärdom om naturvetenskap
 • Alla får ta del om naturen
 • Att få ta vara på den Kreativt tänkande

   

   

  _____________________________________________________________________ 

   

   

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

 

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?

  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?)
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

 

Analysfrågor att ställa er;

 

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: