Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förbättringsplan för Täppgården fsk 19/20

Skapad 2019-04-26 10:56 i Gylle förskola Borlänge
Förskola

Innehåll

 

Verksamhetsrapporten beskriver förskolans måluppfyllelse/resultat utifrån prioriterade utvecklingsområden. Resultatet tas fram utifrån vårdnadshavarenkäten, BRUK-självskattningen och annan dokumentation som gjorts på förskolan. Verksamhetsrapporten innehåller även en analys av resultatet utifrån de prioriterade förbättringsområdena. Verksamhetsrapporten tas fram i juni.

 

 

 

Förbättringsplanen bygger på resultatet och analysen i verksamhetsrapporten och andra uppföljningar och utvärderingar som förskolan tagit fram och analyserat. Förbättringsplanen är ett levande dokument som stödjer förskolans arbete med planering, uppföljning, utvärdering, och bedömning av måluppfyllelse. Förbättringsplanen säkerställer också att utvecklingsarbetet är förankrat hos all personal. Förskolans läroplan är utgångspunkten för all verksamhet och allt utvecklingsarbete. Förbättringsområdena fastställs i september och planen revideras kontinuerligt.

 

 

 

Prioriterade förbättringsområden – VAD SKA GÖRAS? VART SKA VI?

 

För att verksamheten ska utvecklas är det nödvändigt att förskolans resultat omsätts i åtgärder och nya förbättringsområden/mål. De prioriterade förbättringsområdena/målen identifieras delvis i verksamhetsrapporten utifrån förskolans resultat och analys av resultatet och delvis utifrån en kartläggning av verksamheten som görs i början av terminen. Tydliga mål som är kända för alla är en förutsättning för verksamhetens utveckling. Förbättringsområdena ska leda arbetet framåt och vara realistiska, tydligt formulerade och utvärderingsbara. De ska beskriva vilken effekt utvecklingsinsatsen förväntas ha på verksamheten eller barns utveckling och lärande.

 

 

 

Stödfrågor:

 

Vad ska utvecklas utifrån förskolans uppdrag? Vad är den förväntade effekten av arbetet inom förbättringsområdet?

 

 

 

Förskolans förbättringsområden:

 

 

 

Vi vill arbeta med naturvetenskap och teknik - för att främja barnens lärande och öka förståelsen för natur, teknik och miljö.

 

 

 

 

 

Därför har dessa områden valts:

 

 

 

Vi har valt att fortsätta med förbättringsområdet inom ”naturvetenskap och teknik” ytterligare ett år. Vi pedagoger känner oss inte klara, utan arbetet med detta har bara börjat. Området är brett och det finns många olika saker som man kan fördjupa sig i. Det ger också barnen mycket och de tycker dessutom att det är spännande. Vi utvecklas tillsammans!

 

 

 

 

 

Nuläge – VAR ÄR VI?

 

För att det ska vara möjligt att se effekterna av arbetet över tid är det nödvändigt att arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av ett nuläge. Nuläget tas fram genom en kartläggning av barngruppen och verksamheten inom de prioriterade förbättringsområdena. Nulägesbilden görs också genom en BRUK-självskattning, beskrivning av verksamhetens förutsättningar och innehåll.

 

 

 

Stödfrågor:

 

Hur ser förskolans verksamhet ut utifrån de prioriterade förbättringsområdena? Vad tycker barnen är roligt och intressant? Vad inom förbättringsområdet vill de lära sig mer om? Vilka aktiviteter visar de intresse för? Hur ser förskolans organisation och förutsättningar ut?

 

 

 

*Täpp 1 och Täpp 2 har en varsin stor utegård, med kulle, buskar, sandlådor och lekmaterial.

 

*I närområdet finns möjlighet att besöka skog samt flera lekparker. 

 

*Vi har tillgång till flera N.T.A lådor på förskolan; vatten, luft och jämföra/mäta. 

 

*Alla barn älskar att leka med vatten – både inomhus och utomhus.

 

*Varje år planterar vi tillsammans med barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

BRUK

 

Dessa områden har valts ut i BRUK-verktyget utifrån förskolans prioriterade förbättringsområden.

 

 

 

 

 

Metod/arbetssätt – HUR GÖR VI?

 

För att säkerställa att arbetet går framåt behöver en planering göras. Det handlar också om att identifiera vilka förutsättningar som krävs för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna.

 

 

 

Stödfrågor: Vad behöver göras för att nå målet och vilka arbetssätt är relevanta utifrån nuläget? Vilket förhållningssätt behövs? Hur ska verksamheten organiseras och genomföras så att utveckling säkerställs? Vem gör vad? När? Hur?

 

 

 

*Använda oss av N.T.A lådorna.

 

*Vi tar tillvara på våra kompetenser och utbildning inom N.T.A.

 

*Fortsätta användningen av  ”Blue-Bot” (Täpp 2) tillsammans med barnen.

 

*Vara närvarande och engagerande pedagoger för att kunna ta tillvara på barnens frågor och funderingar. Vad intresserar barnen?

 

*Vi behöver köpa in material till vattenlek - samt till sandlådan t.ex. vattenhjul.

 

*Ta tillvara på material som vi kan finna i naturen t.ex. pinnar, löv, bark, stenar och kottar.

 

*Vikten av att värna om vår miljö – t.ex. kompostering, återvinning och sortering.

 

 

 

 

 

Dokumentation – HUR, NÄR och AV VEM

 

Dokumentation behövs för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen över tid och för att det ska vara möjligt att se effekterna av arbetet (få fram ett resultat).

 

 

 

Stödfrågor: Hur ska utvecklingen dokumenteras? Vad behöver dokumenteras för att det ska vara möjligt att se om vi nått målet? Hur kan vi se att/om barns kunnande förändrats? Hur går vi vidare? Vem ansvarar för dokumentationen? På vilket sätt ska vi tillvarata barns intressen och frågor?

 

 

 

*Dokumentera i verksamhetsboken för att kunna planera, följa upp och utvärdera. 

 

*Använd lotusbladet, vid planering av aktiviteter  (Lpfö -98 rev -16).

 

*Låta barnen vara delaktiga så långt det går.

 

*Veckoreflektion/reflektion tillsammans med barnen.

 

*Observera barnens utforskande! Skriv stödord – annars glömmer man.

 

*Strukturera veckoplaneringen, så att tid för reflektion finns.

 

*Alla i arbetslagen ansvarar för sitt eget - och för barnens utveckling samt lärande.

 

*Vi delutvärderar 2-3 gånger/år.

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning – HUR BLEV DET?

 

Uppföljningen syftar till att stämma av om de genomförda utvecklingsinsatserna leder till förväntat resultat och om det finns underlag som visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen har påverkat måluppfyllelsen. Uppföljning ska ske kontinuerligt och förskolan behöver skapa rutiner och en tidplan för uppföljningen. Ytterst handlar det om att identifiera hur barns inlärning och utveckling sker och hur förskolans bidrar till det.

 

 

 

Stödfrågor: På vilket sätt har arbetssättet/metoderna/verksamhetens innehåll påverkat barns lärande, trivsel och utveckling? Vad har vi sett/hört/gjort? Tar vi tillvara barns frågor, reflektioner och nyfikenhet? Har barns kunnande förändrats i förhållande till förskolans innehåll och aktiviteter? Är vi på rätt väg? Behöver vi förändra något för att nå målet? Har vi rätt och ändamålsenliga metoder för dokumentation? Har vi tillräckligt med underlag?

 

 

 

UNIKUM

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: