Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 8g Vind/Vattenkraftverk

Skapad 2019-04-29 09:33 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi kommer arbeta med Vind- eller Vattenkraftverk. Arbetet är uppdelat i en teoretisk del och en praktisk del.

Innehåll

Omfattning

Projektet innehåller en praktisk och en teoretisk uppgift. Du ska välja mellan ett vindkraftverk eller ett vattenkraftverk.

 

Arbetsform

Ni kommer att arbeta enskilt utifrån er egen idé om hur det kraftverk ni väljer att göra ska fungera.

 

Tid

Du visar att du kan planera bland annat genom att projektet slutförs inom utsatt tid.

Du ska skriftligt presentera ditt kraftverk i en slutrapport. Denna rapport, även benämnd som den teoretiska uppgiften, ska lämnas in senast tisdag 20/5.

Den praktiska uppgiften, att bygga en kraftverksmodell, ska senast vara klar onsdag 29/5.

 

 

v

                 Måndag 50

Onsdag 90

Torsdag 50

17

ledig

Genomgång kunskapskraven,

Planering

Planera/Bygga

Planering

Skriva på Inlämning

18

Skriva Rapport

 Ledig

Skriva Rapport

19

Skriva Rapport

Bygga

Skriva Rapport

20

Ledig

Bygga

 Skriva Rapport

21

Inlämning teoretisk uppgift

Bygga

Bygga

22

Bygga

Klart praktiskt arbete

 

 

 

 

Ledig

 

Praktisk uppgift                                                                                                                      

 

Beskrivning

Du ska välja mellan att bygga ett vindkraftverk eller ett vattenkraftverk. Vindkraftverket ska med både hård och svag vind kunna driva en generator som får en lysdiod att lysa/blinka. Detsamma gäller för vattenkraftverket, men istället för vind ska det fungera med både en stark och en svag vattenstråle.

 

Material

För att kunna bygga kraftverket kommer det behövas olika material utifrån din idé. På skolan har vi lite olika material. Skriv en lista på allt material du behöver.

Kanske behöver du ta med material hemifrån.

 

Miljö

När du bygger är det viktigt att du tänker på miljön, till exempel vad gäller materialval och materialåtgång.

Planera noggrant från början med hjälp av skiss och ritning så är det lättare att använda mindre material!

Skydda bordet! Använd underlagsskivor när du borrar, sågar, filar, målar eller dylikt.

 

Lösningar

När du utgår från din idé kan du under vägen stöta på problem. Vid bedömning tas hänsyn till om du kan hitta nya lösningar och förbättra konstruktionen under tiden.

Problem är till för att lösas!

 

 

Teoretisk uppgift                                                                                                                      

 

Gör en skriftlig presentation av ditt kraftverk. Till din hjälp hålls en övergripande genomgång.

 

 • Presentationen ska innehålla både text och bild.
 • Skriv rapporten på Ipad eller på dator, max 3 sidor.
 • Se till att arbeta kontinuerligt under projektet spara rapporten.
 • Sök information i t.ex teknikbok, fysikbok eller på Internet.

 

Frågeställningar som kan vara till hjälp:

(Se även Syften och Kunskapskrav)

 

o   Vad är det för skillnad på en förnyelsebar och icke-förnyelsebar energikälla?

o   Hur är en generator uppbyggd, hur fungerar den och vilka användningsområden har den?

o   Hur är ditt kraftverk konstruerat och hur fungerar det, dvs vilka krav ställer du på t.ex funktioner, konstruktion, hållbarhet ur ett miljöperspektiv etc? Vilka beräkningar behövs för kostruktionen (uttryckt i ord, inte formler)?
Visa konstruktionen med bilder, skisser eller ritningar.

o   Vad driver ditt kraftverk?

o   Vad producerar kraftverket?

o   Vilken(-a) energiomvandling sker?

o   Vilka komponenter innehåller ditt kraftverk?

o   Hur fungerar komponenterna tillsammans i ett system?

o   När modell och verklig konstruktion jämförs, vad kan sägas?  

o   När började kraftverket användas och vad drev på utvecklingen?
Hur levde vi innan de kraftverkens intåg, hur har hållbarhet förändrats i ett historiskt perspektiv?

o   Vilka fördelar och nackdelar har kraftverket, och hur ser det ut i jämförelse till andra typer av kraftverk?

o   Hur hållbar är konstruktionen ur ett miljöperspektiv?

o   Vilken nytta gör kraftverk för samhället och dess utveckling samt för individen och dess livsvillkor? Hur ser det ut ur ett etiskt, socialt och globalt perspektiv?

 

Projektavslut                                                                                                                   

 

¨  Läst projektbeskrivningen och följt instruktionerna

¨  Konstruerat ett kraftverk som kan provas

¨  En rapport som dokumenterar kraftverkets funktion med ingående komponenter och med användning av tekniska begrepp. Se instruktioner.

(Om du får tid över: Lämna in en skalenlig skiss/ritning med angivna mått, från 1 vy.)

¨  Rapporten ska innehålla aspekter enligt projektbeskrivningen och syfte/centralt innehåll

¨  Färdiggjort kraftverk som fungerar.

Bedömning:

Du bedöms både på den Teoretiska inlämningen klar 20/5,  samt det praktiska byggandet av kraftverket klart 29/5 efter lektionens slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: