Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2019-04-29 17:34 i Mörarps skola Helsingborg
Vi kommer att jobba med fem olika matteområden. Det är stora tal, där du får lära dig att läsa och skriva stora tal upp till 100 000 och addera, subtrahera, dividera och multiplicera inom talområdet. Geometri där du får lära dig hur man räknar ut area och omkrets på en rektangel. Du kommer även få arbeta med skala. Decimaltal, där du får lära dig vad decimaltal, tiondelar och hundradelar är för något. Du får även lära dig att addera, subtrahera och storleksordna dessa. Vikt och volym, kunna de olika enheterna, växla mellan samt jämföra dessa. Temperatur och diagram, där du får träna dig i att bli säker på hur du läser av en termometer och ett linjediagram. Du får även lära dig att räkna ut medelvärde och läsa och förstå ett cirkeldiagram.
Grundskola 5 Matematik
I matteborgen 5B följer vi med familjen Borg som lotsar oss genom olika områden inom matematiken. Häng med och utveckla dina förmågor!

Innehåll

Mål 

Du ska utveckla din förmåga att:

Problemlösning -

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Begrepp

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Metod

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Resonemang

 • föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikation

 • använda matematikens uttrycksformer och begrepp för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du ska även utveckla dina matematiska färdigheter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att utgå ifrån matteboken "Mattborgen 5B".

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition eller fördjupning.

Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång av målen för det aktuella kapitlet och vilka begrepp som är aktuella.

Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp.

Vi kommer att arbeta praktiskt med laborativt material.

Vi arbetar med digitala verktyg, Bingel och andra matteappar.

Kapitel vi kommer arbeta med i boken "Matteborgen 5B"

Tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som ex 14 + 8 * 4 (prioriteringsregeln)
 • räkna division med  minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • jämföra och storleksordna negativa och positiva tal
 • använda och förstå likhetstecknets betydelse

Bråk

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna
:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex.. två tredjedelar av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Procent

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • att en hel är 100%, en halv 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100% i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

Decimaltal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
 • avgöra om uträkningarna är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela krona

Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 

 • hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • att en rät vinkel är 90°, att en spetsig vinkel är mindre än 90° och att en trubbig vinkel är större än 90°
 • mäta och rita vinklar med gradskiva
 • räkna med vinkelsumman i en triangel
 • rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Bedömning

Du kommer bedömas i de olika förmågorna. Dessa förmågorna kommer att bedömas i löpande text inför utvecklingssamtalen.

Under terminens gång kommer löpande bedömning att ske i matrisen efter varje kapitel. Nedan finns en matris. I matrisen bedöms främst de matematiska färdigheterna.

Så här visar du som elev att du nått målen:

Muntligt och skriftligt arbete under lektioner, enskilt och i grupp.

Diagnoser

Prov / muntliga och skriftliga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

Tal
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :
Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som ex 14 + 8 * 4 (prioriteringsregeln)
Räkna division med minnessiffror
Förstå vad som menas med negativa tal
Jämföra och storleksordna negativa och positiva tal
Använda och förstå likhetstecknets betydelse
Bråk
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :
Skriva en halv med olika bråk
Jämföra och storleksordna bråk
Räkna ut en viss del av ett antal t.ex.. två tredjedelar av 18
Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal
Procent
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:
att en hel är 100%, en halv 50% och att en fjärdedel är 25%
avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
dela upp det hela, 100% i olika procentsatser
veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor
Decimaltal
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:
avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal
addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
avgöra om uträkningarna är rimliga
avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela krona
Geometri
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:
hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
att en rät vinkel är 90°, att en spetsig vinkel är mindre än 90° och att en trubbig vinkel är större än 90°
mäta och rita vinklar med gradskiva
räkna med vinkelsumman i en triangel
rita symmetriaxlar och symmetriska bilder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: