Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet Monstret

Skapad 2019-04-29 21:09 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Monstret".
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med ett skrivprojekt som heter "Monstret", utvecklat av Josef Sahlin. Vi utvecklar vår skrivförmåga genom att bygga en roman som består av flera kapitel. Vi tränar på skivande av olika typer av texter, att bearbeta vårt innehåll och få till en roman med röd tråd.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal­och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under­visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck­lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk­ bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervis­ningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får för­ståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

● formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
● läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

● anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

● urskilja språkliga strukturer och följa  språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Det här ska du lära dig.

 •  skriva berättande texter på dator.
 •  hålla en röd tråd i ditt skrivande.
 •  kunna ge och ta respons-utveckla texten till en ökad tydlighet.
 • kunna följa en beskrivning för ditt skrivande. 
 • skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • använda vanliga skrivregler och använda en fungerande stavning.

Så här kommer vi att arbeta.

 • Du kommer att få skriva en roman som heter "Monstret". Varje kapitel har en tydlig instruktion (skriftlig och muntlig) vad kapitlet ska innehålla och hur man kan tänka.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Du arbetar på dator- får feedback av lärare och bearbetar dina kapitel.
 • Du utvärderar ditt arbete och får även feedback på hela projektet av läraren. Vad gick bra? Vad kan bli ännu bättre?

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Genom att läsa dina texter och samtala med dig kommer jag att bedöma hur du:

*Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att det blir klart i tid

*Du kan skriva berättande texter med fungerande struktur, innehåll och skrivregler.
*Du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande.
*Du kan ta och ge respons, bearbeta den egna texten.
*Du kan följa en beskrivning för ditt skrivande.
*Du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev, faktatext m.fl. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivprojekt- Monstret

Rubrik 1

Skrivprojekt "Monstret"
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Skriva texter
 • Sv  E 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Ge omdömen om och bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: