Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde naturvetenskap och teknik Måsen VT19

Skapad 2019-05-02 08:28 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under kommande månader kommer vi jobba med fokusområde miljövetenskap och teknik. Vi har valt att fokusera på färger och på vatten under detta fokusområde.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan(1 till 3 mål). Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Barnen visar stort intresse för att använda färger, de vill gärna måla både med pennor, tuschpennor och med flaskfärg.  Flera av barnen pratar ofta om vilka färger saker har och frågar vad olika färger heter. Vi upplever att barnen inte har getts tillräckligt med möjligheter till skapande i verksamheten och vill därför lägga större fokus på detta framöver. 

Barnen visar även stort intresse för vatten. I olika sammanhang testar de vad som händer om de häller ut vatten, om de blöter papper, om de trycker handen mot kranen när de spolar vatten och så vidare. Genom att genomföra aktiviteter med barnen får de möjlighet att prova på det här samtidigt som vi kan samtala med barnen om vad som händer och kanske också varför det händer. 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Först kommer barnen få möjlighet att uppleva färger och olika skapandematerial. Barnen kommer utan något konkret mål få måla med hjälp av olika metoder och med olika sorters färg på diverse typer av material. När de fått möjlighet att testa på färgen och experimentera med den kommer de i undervisningen få möjlighet att utforska vidare genom olika planerade aktiviteter med ett tydligt mål. Vi vill att de ska bredda sitt lärande och istället för att enbart experimentera med färg så kan de fokusera på att också skapa något med färg och annat skapandematerial. 

När de fått möjlighet till att arbeta med färger i utbildning och undervisning kommer vi att fokusera på vatten. Även här kommer barnen få möjlighet att experimentera med vatten i utbildningen, både ute och inne, innan vi i utbildningen kommer prata om var vattnen kommer ifrån, vart det tar vägen och vad vatten används till. Vi kommer spola upp vatten i vårt handfat i skötrummet och ta in leksaker och olika verktyg så barnen kan prova på att hälla och exprimentera. Vi kommer även ta ut vårt vattenbord och fylla med vatten utomhus så att barnen kan testa på olika saker med vatten även där. Vi kommer även prata om hur vi fyller på vatten, genom kranen inomhus, eller genom slang utomhus. 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Vi kommer sätta upp dokumentation från undervisningarna och utbildningen i våra miljöer så att barnen kan samtala om det de varit med om. Efter undervisningstillfällena och även i undervisningen är målet att sitta en stund med barngruppen och gå igenom dagens lärande i bilder för att reflektera tillsammans. Vi kommer även sätta upp olika färger i miljön, och bilder på olika vattendrag och vattenkällor så att vi kan samtala med barnen om vatten och färg under dagen. Vi kommer prata om färger på samlingarna och om vatten när vi till exempel dricker eller tvättar våra händer.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi kommer dela upp barngruppen i tre olika mindre grupper för att skapa bästa förutsättningar för lärande. Detta då beprövad erfarenhet visar att mindre grupper gynnar alla barns möjlighet att komma till tals och ges större utrymme under aktiviteten.  Utifrån forskning om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978)  så är det viktigt att i lärandet få stöttning av andra och hela tiden få svårare utmaningar att hantera, utefter sina behov och med en vuxen eller kompis som redan kan som hjälper en förstå nästa steg. Vi hoppas skapa denna typ av lärande i grupperna. 

Vi vill att lärmiljön ska spegla vår tanke om att få utforska och lära känna material och färg samt senare vatten. Det ska vara tillgängligt och intressant för barngruppen att ta till sig, de ska känna lust till att lära och utforska mer. 

Vi utvärderar kontinuerligt i arbetslaget och tillsammans med barnen både under och efter aktiviteter samt i vardagen.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, digital kompetens, motorik och hälsa samt värdegrund.

Vad gäller normktitiskt förhållningssätt så är lärmiljön och vårt förhållningssätt viktiga komponenter. I skapandet så får alla barnen möjlighet till att skapa fritt och på sitt eget sätt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljön kommer präglas av tillgänglighet och de bilder vi väljer ut att ha som dokumentation ska spegla hela gruppen och olika sätt att ta sig an färg och vatten. 

Vi kommer att prata om vad färger och vatten heter på olika språk och använda tecken som stöd för att förtydliga.

Med barngruppen kommer vi samtala kring hur viktigt det är att hantera vattnet sparsamt och även skapandematerial samt hur man återvinner material på bästa sätt. Vi kommer även i våra skapandeaktiviteter använda material från Sinkadusen. 

Olika kulturer kommer vi att låta barnen möta då vi kommer erbjuda olika sätt att skapa och jobba med vatten. Vi samtalar om barnens erfarenheter hemifrån eller där de har varit för att få ännu större perspektiv, även bilder på väggen kommer spegla mångfalden. 

De estetiska lärprocesserna kommer gå naturligt i detta fokusområde då vi kommer skapa på olika sätt och använda oss av dramatiseringar för att förtydliga vårt fokus för barnen. 

Barnen kommer att få använda ipaden för att reflektera kring sitt lärande, själva dokumentera samt använda appar som särskilt är knutna till fokusområdet och vi kommer använda oss av Sphero för både färg- och vattenlek. 

Finmotoriska såväl som grovmotoriska aktiviteter kommer att erbjudas under fokusområdets gång. Vi kommer tala om vatten som viktigt för allas existens.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

Referenser:

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Developmental. Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: