Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Geometri

Skapad 2019-05-02 09:12 i Östra Karups skola Båstad
Planeringen upplagd efter kapitel 3 och 4 i Prima Formula 4.
Grundskola 4 Matematik
Geometri

Innehåll

Du kommer att få lära dig och bli bedömd på följande: 
* beskriva form och storlek på månghörningar (t.ex. rektangel, triangel, sexhörning)
* beräkna omkrets på olika månghörningar
* lösa matematiska problem genom att rita enkla bilder
* bedöma svarens rimlighet

Centrala begrepp:
månghörning, rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, hörn, sida, rät vinkel, rätvinklig triangel, liksidig triangel, likbent triangel, motstående sidor, omkrets, hälften, dubbelt

Arbetssätt:
Gemensamma och enskilda genomgångar, aktiviteter/praktisk matematik, paruppgifter, enskilda uppgifter, diskussioner i helklass och mindre grupper, filmklipp från Youtube

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
VT-19

----------->
----------->
----------->
----------->
Geometriska figurer
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna namnge och beskriva två geometriska figurer.
Jag kan namnge och beskriva två olika geometriska figurer (t.ex. rektangel och triangel). Jag använder begreppen hörn och sida.
Jag kan namnge och beskriva minst tre olika geometriska figurer (t.ex. rektangel, triangel och kvadrat). Jag använder begreppen hörn och sida.
Jag kan namnge och beskriva flera olika geometriska figurer (t.ex. rektangel, sexhörning och triangel). Jag använder även begrepp liksidig, likbent, vinklar och motstående sidor.
Omkrets
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna räkna ut omkrets.
Jag kan räkna ut omkretsen på kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan med ganska god säkerhet räkna ut omkretsen på olika figurer. Jag kan med ganska god säkerhet rita en rektangel med ett angivet mått på omkretsen, t.ex. rita en rektangel med omkretsen 20 cm.
Jag kan med god säkerhet räkna ut omkretsen på olika figurer. Jag använder olika metoder beroende på hur figuren ser ut, t.ex. addition och multiplikation. Jag kan med god säkerhet rita en rektangel med ett angivet mått på omkretsen, t.ex. rita en rektangel med omkretsen 20 cm.
Beskriva och jämföra begrepp
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna förstå och använda något matematiskt begrepp.
Jag kan förstå och använda något matematiskt begrepp t.ex. rektangel, hörn och omkrets.
Jag kan förstå och använda några matematiska begrepp t.ex. rektangel, hörn och omkrets.
Jag kan förstå och använda flera matematiska begrepp med säkerhet.
Problemlösning
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna lösa enkla problem.
Jag kan med ganska god säkerhet lösa enkla problem genom att välja rätt räknesätt.
Jag kan med ganska god säkerhet lösa mer avancerade problem genom att ibland välja lämpliga räknesätt och metoder.
Jag kan med god säkerhet lösa mer avancerade problem genom att välja lämpliga räknesätt och metoder.
Visa dina lösningar
 • Ma  A 6
Jag behöver träna mer för att kunna visa hur jag har tänkt när jag redovisar mina uppgifter. Jag skriver bara svar.
Jag skriver av uppgiften i mitt räknehäfte. Det är svårt att följa mina uträkningar.
Jag skriver av uppgiften i mitt räknehäfte Det är ganska enkelt att följa mina uträkningar. Jag använder ibland enkla bilder som stöd i min uträkning.
Jag skriver av uppgiften i mitt räknehäfte. Det är enkelt att följa mina uträkningar genom att jag visar vilken/vilka metoder jag har använt samt att jag skriver tydligt vad mitt svar är i slutet av uträkningen. Jag använder ofta enkla bilder som stöd i min uträkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: