Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Barbafamiljen

Skapad 2019-05-02 13:54 i Storgårdens förskola Ale
Förskola
Vi vill med "Barbafamiljen" som tema, utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Vi sjunger sånger, pratar, läser böcker, pysslar.

Innehåll

Bakgrund

Vi har valt att arbeta med Temat "Barbafamiljen". Våran tanke bakom temat är barnens inflytande. Barnen var väldigt intresserade av färger och  språket så vi tyckte att Barbafamiljen kommer hjälpa oss att öka barnens nyfikenhet och stimulera deras inlärnings process. Alla de 7 Barbabarn har olika "intresseområden"  som vi skall använda som grund i våran undervisning.

 

Förutsättningar

Vi har en barngrupp på 16 barn och tre pedagoger. Tis, ons och torsdag är våra fokusdagar med temat. Vi delar upp barnen i mindre grupper för att dom skall ha en större möjlighet att utvecklas och ta in vad vi undervisar. i mindre grupper är det lättare att se alla barnen och hjälpa alla på det sättet de behöver.

Vi kommer inte ha samma grupper på barnen utan olika grupper så att alla barn blir bekväma med alla barnen.

 

Mål

Vår ambition är att få med de flesta av målen ur Förskolans läroplan (LpFö98 rev 2016).

 

Arbetssätt

Varje måndag planerar vi hur veckan skall se ut där vi bestämmer pyssel, hur samlingarna skall vara och vilka Barbafigurer som skall följa oss den veckan.

På Samlingarna tar vi upp dom Barbafigurer som kommer med en utmaning eller ett uppdrag som barnen får hjälpa till med. 

Vår planerade undervisning är förlagd på förmiddagar.

Vi använder oss av material såsom, Barbafigurer (sydda som gosedjur), Färgkort med Barbafiguren -färgen på svenska; engelska och teckenspråk. Vi har sånger och matramsa med Barbafamiljen.

Vi dokumenterar genom fotodokumentation där vi visar upp i Veckans Blogg.

 

Arbetsplan

När vi sitter på Måndagsplaneringen planerar vi "veckans teman". Vi utgår från lärolpanen men är samtidigt uppmärksamma och lyhörda på barnen.

 

V.4 Barbafamiljen introduseras.Låna Barbaböcker på Biblioteket.

v.5 Barbapapa

v.6 Barbamama

v.7 Alla Hjärtansdag - Kärlek

v.8 Barbabok

v.9 Barbaskön

v.10 Barbafin

v.11 Barbaflink

v.12 Barbalala

V.13 Barbastark

v.14-15 Barbazoo

v.16 Påsk

v.17 "Barbazoo" skräpplockarvecka.

v.18 Barbaskön, Barbabok och Barbazoo

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: