Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Forntiden

Skapad 2019-05-02 15:24 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Historia Bild
Tema forntiden som fokuserar på de olika tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Temat försöker visa på den utveckling som skedde, hur människor levde, klimat och förändringar i samhället.

Innehåll

SO  Forntiden 

 

Mål:  

 • Jag kan på ett enkelt sätt muntligt förklara livets uppkomst från Big bang till människan.  

 • Jag kan läsa en faktatext om istiden och svara på frågor skriftligt 

 • Jag kan känna igen spår i naturen från istiden.  

 • Jag kan skriva en faktatext om stenåldern 

 • Jag kan muntligt berätta om några saker som är typiska för stenåldern.  

 • Jag kan läsa faktatexter om bronsåldern och svara på frågor skriftligt.  

 • Jag kan förklara vad en hällristning är och ge exempel på hur en kan se ut genom att måla/rita en hällristning. 

 • Jag kan tillsammans med kompisar söka information ur givna källor inom ett visst område i järnåldern.  

 • Jag kan utifrån information tillverka saker till en järnåldersby och skriva en faktatext.  

 • Jag kan sortera påståenden rätt till rätt tidsperiod i forntiden.  

Från Lgr11: 

“Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.”  

 

Syfte: 

Från Lgr11:  

“Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.” 

“De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.” 

“Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. “ 

 

Centralt innehåll:  

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. 

 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. 

 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. 

 

LEKTION 1 

 1. Visa PP om Livets uppkomst. Visa bara bilderna. Ingen diskussion. 

 1. Eleverna gissar vad nästa tema ska handla om i SO. Förslagen skrivs upp på tavlan.  

 1. Läraren berättar att nästa tema är livets uppkomst och människans tidiga historia (istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern).  

 1. Eleverna ska fundera på vad de redan vet om livets uppkomst och människans tidiga historia. Läraren skriver i ett VÖL-diagram. Skriv digitalt.  

 1. Berätta att vi ska besöka Naturhistoriska riksmuseet. Läraren avslutar lektionen.  

 

LEKTION 2 

 1. Presentera mål och syfte för lektionen.  

 1. Gå igenom PP från lektion 1 igen. Genomgång av Livets uppkomst tillsammans med PP.  

 1. Rita en tidslinje på tavlan och prata om hur relativt kort tid människor har funnits på jorden.  

 1. Eleverna ska i par lägga begrepp i ordningsföljd från Big bang till idag. Följande begrepp: jorden stelnar, massa regn, encelliga organismer, alger, ormbunkar, kräftdjur och maneter, fiskar, ödlor och grodor och stora insekter, dinosaurier, däggdjur, människan.  

 1. Innan eleverna klistrar fast begreppen går vi igenom det tillsammans.  

 1. Avsluta med att fylla i L-kolumnen i VÖL-diagrammet.  

 

LEKTION 3 

 1. Förbereda inför besöket på Naturhistoriska riksmuseet. Berätta om vilka utställningar vi ska se och vilka uppdrag de har där. Vi ska se utställningarna “Fossil och evolution” och “Den mänskliga resan”. När eleverna tittar på utställningen “Fossil och evolution” ska de göra en tipspromenad där alla svaren finns i utställningen. Gå igenom frågorna i tipspromenaden innan. OBS! Kom ihåg att ta med pennor till museet.  

 1. När vi har varit på museet går vi igenom frågorna och svaren tillsammans i klassrummet.  

 

LEKTION 4 

 

 1. Repetera tidslinjen, livets uppkomst och samtala om vad eleverna såg på museet.  

 1. Introducera/repetera begreppen forntid, istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.  

 1. Samtala om filmens innehåll i fyra grupper. I gruppen ska varje person berätta vad de minns från filmen.  

 1. Eleverna får antingen i par eller själva titta i boken Istiden och se vad de hittar som är intressant. Sedan får varje par delge klassen vad de fastnade för i boken och varför.  

 1. Fylla i L i VÖL-diagrammet.  

 

LEKTION 5 & 6 

 1. Repetera vad vi gjorde på förra lektionen. Vad minns vi om istiden. 

 1.  Läraren modellerar hur man läser en faktatext: läser rubriken, tittar bilderna och skapar sig en förförståelse i huvudet. Sedan läser man texten. Därefter läser man frågorna. Om man inte vet svaret direkt så måste man sökläsa i texten. Man kan behöva läsa samma text eller stycke flera gånger för att hitta svaret.  

 1. Eleverna arbetar individuellt med Istidshäftet.  

 1. Om eleverna blir klara får de fördjupa sig om Istiden genom att läsa i Istidsboken.  

 1. Vi går tillsammans igenom svaret på frågorna i häftet.  

 

LEKTION 7 & 8 

 1. Presentera mål för eleverna.  

 1. Läs tillsammans sidorna 26 – 29 i Forntidsboken.  

 1. Eleverna arbetar med en stencil där de ska skriva några meningar till bilder om varje spår: morän, lera, rundhäll och isräfflor, flyttblock, rullstensås.  

 1. Berätta för eleverna hur den gamla folktron säger att flyttblocken ligger där de ligger. https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/arkivvaskan/jatten-i-folktron.html 

 1. Gå igenom stencilen tillsammans.  

 

LEKTION 9 

 1. Presentera mål och syfte för lektionen.  

 1. Titta på film om spår av Istiden. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101234-05 

 1. Eleverna ska sedan själva måla spår i naturen från istiden på ett A3-papper med vattenfärger. De kan antingen mål något som de själva har sett eller måla av en bild från en bok.  

 1. Vi går runt och tittar på varandras målningar. Eleverna får berätta hur de har tänkt. 

 

LEKTION 10 (v. 7) 

 1. Vi börjar med att se fråga: “Varför tror ni att det heter stenåldern?”  
  Skriv ner elevernas tankar/svar på tavlan. 

 1. Mentimeter-fråga efter filmen. “Vad lärde du dig om stenåldern?” 
   
   

LEKTION 11 

 1. Repetera vad vi lärde oss lektion 10. 

 1. Två och två ska alla göra ett kollage med bilder från nätet. Skriv förslag på sökord på tavlan: 
  stenålderskläder, stenåldersvapen stenåldersverktyg, stenåldern mat, stenåldern smycken, stenålderskruka, stenåldersgravar, stenåldern fiske, stenåldersmålningar etc. Förbered eleverna på att det kan dyka upp skelett på skärmen när de söker. 

 1. Skriv ut bilder och limma upp på ett A3-papper. Skriv sedan en mening under varje bild. 
   

LEKTION 12       

Arbeta vidare med kollagen. 

 

LEKTION 13 

Redovisa kollagen. 

 

 

LEKTION 14-15           

 

Två och två skriver vi faktatexter om Jägar- och samlarstenåldern. 
Eleverna får använda sig av följande stödfrågor när de skriver: 
 
Hur levde människan på Jägar- och samlarstenåldern? 
Vad åt de? 
Vad jagade man och vad gjorde man sedan med djurets olika delar? 
Varför heter det stenåldern? 
Ge exempel på några olika verktyg och material som man använde under stenåldern. 
 
Svar finns i Forntidsboken på s.35-41 

 

LEKTION 16 

Bondestenåldern 

 1. Se filmen: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203463 

 1. Diskutera i mindre grupper utifrån följande frågor: 

Blev det mer mat?  

Vad finns det för fördelar med jordbruk?  

Finns det nackdelar med jordbruk?  

Vilka djur hade man i jordbruket under stenåldern?  

Tror du att man helt slutade jaga och fiska? Varför inte?  

På vilket sätt förändrades barnafödandet? Var det lättare att ha fler barn som fast bosatt? 

 1. Sammanfatta i helklass. 

 

LEKTION 17-18 

I fantasin låtsas vi att vi reser tillbaka till Stenåldern. 

Enskilt ska eleverna rita en reklambild som ska locka människor att vilja resa tillbaka till Stenåldern. 

 • Gemensamt punktar vi upp några fördelar med att leva på stenåldern. Vad skulle vara spännande att se och uppleva? 

 • Eleverna ska skriva ner minst fem saker som de tänker ha med på affischen. Detta visar eleven upp för läraren INNAN hen börjar rita. 

 • Eleverna får titta på varandras bilder. 

 • Sätt upp affischerna på fritids i byggrummet. 

 

LEKTION 19 

Bronsåldern 

 1. Vi tittar tillsammans på en film om bronsåldern: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202428 

 1. Efter filmen ska eleverna på Mentimeter svara på frågan: Vad minns du från filmen om bronsåldern? 

 1. Samtala tillsammans om vad eleverna har skrivit på Mentimeter.  

 

LEKTION 20 

 1. Repetera vad vi gjorde på förra lektionen.  

 1. Stafettläs i Puls historia sidorna 30 – 35. Prata om viktiga begrepp och innehållet.  

 1. Eleverna arbetar med frågor om Bronsåldern i häftet. Framsidan ska de rita med något som de tycker passar ihop med bronsåldern. 

 

LEKTION 21 

 1. Titta på film om hällristningar på SLI: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203162 

 1. Läs tillsammans sidan 38 och 39 i Forntidsboken.  

 1. Eleverna ska göra en egen hällristning genom att rita själva ristningen med röd kladdkrita på vitt papper och sedan måla över med grå/svart vattenfärg.  

 

 

 

 

Järnåldern 

Lektion 22 

 1. Vi tittar tillsammans på en film om järnåldern: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 3257 

 1. Efter filmen ska eleverna på Mentimeter svara på frågan: Vad minns du från filmen om järnåldern? 

 1. Samtala tillsammans om vad eleverna har skrivit på Mentimeter. 

 

Lektion 23 

 1. Eleverna delas in i grupper, följande grupper: boende (mat), jakt & fiske, jordbruk & boskap, vapen & smycken, gudar & religion, kläder. 

 1. Varje grupp ska samla fakta om respektive område. Källor: Puls Forntidsboken, Första boken om järnåldern, Forntidsboken wikimini 

 1. Eleverna ska sedan skriva ned den fakta de hittar i en tankekarta på ett A4-papper 

 

Lektion 24 – 26 

 1. Eleverna ska i sina grupper bestämma vad de ska tillverka i lera och hur det ska se ut innan de börjar att arbeta med leran. Detta ska visas för en lärare innan de börjar. Tänk på att en människa är 5 cm lång.  

 1. Eleverna arbetar med sin lera och målar när de är klara.  

 1. Varje grupp skriver en kort text om sitt område (på ett A4-papper) där de förklarar vad de har tillverkat och varför.  

 • Vi tillverkar landskap av masonitskiva, hönsnät, tidningar, lim och målarfärg. 

 • Vi delar in eleverna i grupper. En grupp har ansvar för bostad, fiske, åker, djur och människor.  

 

Lektion 27 – 29  

 1. Eleverna gör färdigt sina saker till järnåldersbyn och skriver färdigt sina faktatexter till järnåldersbyn.  

 1. Eleverna redovisar sina faktatexter och vad de har skapat för kompisarna i klassen.  

 

Sammanfatta forntiden (stenåldern, bronsåldern och järnåldern). 

 1. Eleverna ska i par sortera olika påståenden och begrepp inom rätt tidsålder på ett papper.  

 1. Innan eleverna klistrar fast går vi gemensamt igenom de rätta svaren.  

 1. Eleverna klistrar fast påståendena och begreppen.  

 1. Avsluta med att fylla i VÖL-diagrammet.  

 

+ besök på Historiska muséet 25/3 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: