Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2019-05-03 09:40 i Henriksdal Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi utforskar vårt närområde på insekter och smådjur.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Kunskap om insekters liv och samverkan i naturen. 

 • Varför? (syfte med undervisningen)

 •  Värna om natur och djur. Förståelse för naturens kretslopp.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

 • Vi utforskar och undervisar i stora och mindre grupper. Vi kommer att titta i faktaböcker och internet för att ta reda på den information som vi behöver för att kunna få tillgodose oss ny kunskap. Vi kommer också gå till skogen kontinuerligt för att skapa förutsättningar att lära oss om djuren i deras rätta element.Vår praxisteori är att barn lär i meningsfulla sammanhang och tillsammans med andra (Vygotskij)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Nulägesreflektion sker mitt i stunden då vi utforskar och undervisar,men även efteråt i gemensamma samlingar eller i mindre grupp.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För alla barn på Diamanten.

 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Samtliga Pedagoger på Diamanten ansvarar för genomförande, dokumentation och reflektion tillsammans med barnen i den grupp de håller.

 

 •          Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
 • Ett ökat lärande inom naturvetenskap.
 • En ökad kunskap inom hållbar utveckling.

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

 

  • Hur går det? Hur gick det? 
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?

  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?)
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

 

Analysfrågor att ställa er;

 

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: