Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Ekologi

Skapad 2019-05-04 17:04 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 8 Biologi
Det här ska vi arbeta med: - Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. - Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. - Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. - Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. - Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. - Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

Innehåll

Det här ska du kunna: 

Del 1: Celler, fotosyntes och cellandning (förbränning) 

 • - Förklara sambandet mellan solenergi och kemisk energi, samt deras roll i fotosyntes och förbränning  

 • - Kunna förklara vad som skiljer en djurcell från en växtcell 

 • - Känna till de viktigaste delarna i djurceller och växtceller samt dess funktion 

 • - Känna till vad bakterier och virus är och skillnaden mellan dessa 

 • - Veta vad antibiotika är och hur det 

Del 2 Ekologi 

 • - Veta vad en näringskedja/näringsväv är  

 • - Känna till funktion och kunna ge exempel på producent, konsument och nedbrytare 

 • - Förklara upp och nedgång i populationer 

 • - Förklara begreppet biologisk mångfald och ge exempel på vad som hotar mångfalden 

 • - Vad naturligt urval/anpassning 

 • - Ge exempel på hur människans påverkar på miljön, exempelvis övergödning  

 • - Livsmedelsproduktionens påverkan på miljön 

 • - Människans påverkan på ekosystem 

Matriser

Bi
Skriftligt prov

Att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

F
E
C
A
Biologiska sammanhang
Uppgift 1, 2, 3 och 4. Fotosyntes Förbränning Celler Virus och bakterier
Eleven har ej tillräckliga kunskaper om biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Uppgift 3: Cellen Uppgift 4: Virus och bakterier
Eleven kan ej föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Uppgift 1 och 2: Förklara fotosyntesen och förbränning.
Eleven kan inte beskriva ekologiska samband och ge exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp

Bi
Inlämning Ekologiprojekt

Förmåga 1: Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.

F
E
C
A
Använda information
Hur väl du använder information för att skapa er inlämning. Del 1 och 2.
Eleven kan inte använda informationen för att skapa enklare text eller annan framställning.
Eleven kan använda informationen på  ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter  och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. 
Eleven kan  använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och  för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god  anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner  och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god  anpassning till syfte  

Förmåga 3: Att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

F
E
C
A
Biologiska sammanhang
Hur goda kunskaper ni har om biologi och hur du visar det bland annat genom att förklara sammanhang och använda begrepp.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar inte det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Biologiska sammanhang
Del 1: Beskrivning av biotiska och abiotiska faktorer i ekosystemet
Beskriver inte ekosystemet utifrån biotiska eller abiotiska faktorer.
- Använder ett fåtal begrepp. - Ger något exempel på arter Ger ett exempel på producent, konsument, och destruener. - Visar en näringskedja - Visar en näringsväv - Bekriver en abiotisk faktor
- Använder ett flertal begrepp. - Ger exempel på vanliga arter - Ger exempel på rovdjur - Ger några exempel på producenter, konsumenter och destruener. - Visar tre näringskedjor - Visar två näringsväv - Bekriver två abiotiska faktorer.
- Använder lämpliga begrepp. - Ger exempel på vanliga arter - Visar exempel på rovdjur och deras byten - Ger flera exempel på producent, konsument, och destruener. - Visar tre näringskedjor och förklarar samband - Visar två näringsväv och förklarar samband - Beskriver särskilda anpassningar. - Bekriver viktiga abiotiska faktorer och förklarar dessa.
Ekologiska samband och resonemang
Del 2: Uppgift "Havsörn" Uppgift "Östersjön" Uppgift "Skogen och rådjur"
Besvarar ej frågan/visar ej belägg
Beskriver samband mellan miljögifter i fisk och havsörn
- Beskriver samband mellan miljögifter, näringskedja, och havsörn. - Förklarar varför det blir algblomning. - Resonerar om två faktorer som påverkar antingen uppgång eller nedgång av rådjurspopulationen.
- Beskriver samband mellan miljögifter, näringskedja, anrikning hos havsörn. - Förklarar varför det blir algblomning. - Resonerar om två faktorer som påverkar uppgång och nedgång, samt hur dessa samverkar.
Hållbar utveckling
Del 2: Uppgift "Östersjön"
Eleven för inte enkla och till viss del underbyggda  resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar inte på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling . 
- Uppger en mänsklig aktivitet och förklarar varför den minskar mängden torsk. - Uppger en åtgärd och förklarar konsekvensen.
- Uppger två mänskliga aktiviteter och förklarar varför den minskar mängden torsk. / En aktivitet med ett utvecklat resonemang. - Uppger en åtgärd och anger en fördel med detta men också en nackdel.
- Uppger två mänskliga aktiviteter och förklarar varför den minskar mängden torsk. / En aktivitet med ett utvecklat resonemang. - Uppger en åtgärd och anger en fördel med detta men också en nackdel ur olika perspektiv. (kortsiktigt/långsiktigt, lokalt/globalt, individ/samhälle)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: