Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen, samhället och källor

Skapad 2019-05-05 12:10 i Ekdalaskolan Härryda
Arbetsområde om kristendomens grunder, hur den uppstod, spreds och utvecklats, med skillnader och likheter mellan protestantism, katolicism och den ortodoxa läran. Viss fördjupning i källorna där eleverna studerar utvalda bibeltexter i NT.
Grundskola 8 Religionskunskap
Religioner och andra livsåskådningar är viktiga inslag i människans liv. I dagens samhälle finns en mångfald och kunskaper om religioner är viktiga för att skapa förståelse mellan människor. I arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om kristendomen- om hur den uppstod, spreds och utvecklats; de olika inriktningarna inom kristendomen och även om kyrkans roll i Sverige.

Innehåll

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet där du ska utveckla din förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt tolkningar och bruk inom dessa
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna

 • slå i en BIbel och kunna hitta bibel-verser
 • läsa textutdrag i en bibel (historisk källa) och kunna resonera om den
 • berätta om någon berättelse om Jesus och hans liv; någon liknelse, Jesus död och uppståndelse
 • ange vad kristendomens skrift; Bibeln, innehåller
 • den kristna lärans framväxt; när?, var?
 • kristendomens inriktningar; utmärkande drag, likheter, skillnader, samband mellan inriktningarna
 • heliga sakrament
 • kristendomen i Sverige; kunna redogöra för Luthers påverkan, organisation, nya kyrkor, högtider,
 • förstå och kunna använda centrala begrepp och termer. som t.ex. martyr, apostel, evangelium, "Paulus brev", treenigheten, kurian, helgon, sakrament, bikt, dop, celibat, nattvard, konfirmation, prästvigning, de sjukas smörjelse, ikonostas, mysterier, tes, bannlysa, frikyrka, 

Vad ska vi arbeta med; dvs undervisning och hur vi ska öva

 • vi kommer att gå igenom kristendomen; centrala tankegångar, urkunder (heliga skrifter) och riter
 • huvuddragen i kristendomens historia; likheter och olikheter
 • Vi kommer att läsa i källan till kristendomens skrift-Bibeln och se film baserad på bibliska berättelser, film som visar de olika huvudgrupperna och film om kristendomen i Sverige.
 • Övningsuppgifterna innehåller att träna på att slå i en bibel, hitta angivna bibelcitat, kunna besvara på kortare frågor och resonera kring dessa.
 • Vi läser / och lyssnar på texten i arbetsområdet och arbetar med frågor för att träna fakta och förståelse.
 • I arbetet ingår att i grupp kunna diskutera och resonera kring film och text.

Arbetssätt

 Du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med andra i klassen. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, se film och nyhetsklipp, ha diskussioner, arbeta med textmaterial och olika tillhörande uppgifter. 

Det material vi använder kommer att finnas kontinuerligt på classroom; bland annat texthäften,  arbetsuppgifter till de olika momenten inom arbetsområdet.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer själv att få välja mellan olika arbetsmetoder när det gäller att arbeta med texter, fakta- och begreppsförståelse. Det kan vara att läsa tillsammans eller enskilt, att svara på frågor, skriva egna sammanfattningar, göra tankekartor. Vi kommer att gemensamt att titta på ev. datum för avstämningar och redovisning.

Examinationsuppgifter / Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Du kommer att visa dina kunskaper i skriftligt prov, de uppgifter du arbetar med under lektionerna och det muntliga deltagande du visar i diskussioner i klassen. Uppgifterna under lektionerna inbegriper såväl uppgifter i classroom som skriftliga uppgifter / övningar på papper.

Veckoplanering

Arbetsområdet omfattar uppstart i v17-23. Läxor, prov finns i kalendern och material (texter, uppgifter) i classroom. Där kommer även information om inlämningar, läxor osv i classroom.

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven. Det läggs vikt vid vilken fakta du kan redovisa, hur många exempel du kan visa på som du också kan förklara, här läggs särskild vikt vid hur utvecklade dina svar är, att du kan redogöra för, visa på, likheter och skillnader mellan inriktningarna. Vidare bedöms hur du resonerar kring olika frågor som sakrament, vad är viktigt för en protestant, katolik, kan visa på samband.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Världens religioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Centrala tankegångar
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera
Likheter / skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beskriva samband
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källhantering
Använda och värdera källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: