Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering på avdelning 2

Skapad 2019-05-06 08:34 i Stallbackens förskola Ludvika
Detta är en planering för programmering i förskolan mha BlueBots.
Förskola
Vi vill introducera enkel programmering i barngruppen med hjälp av Blue-Bots. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Innehåll

Varför?

Vi vill  introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots.
Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att utveckla:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande
 • Språk 

Hur / Metod

Genom att programmera blue-bot. Blue-bot är en liten robot som kan förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar. 

Vi använder oss av en ritad karta där barnen med hjälp av en pedagog ska förflytta roboten till utsatt mål. Tanken är att barnen ska klara denna  process själva längre fram.

Vi använder oss också av en genomskinligt rutnät där vi lägger olika bilder.

Hur många knapptryckningar behövs? Här räknar vi hur många steg det blir fram till målet.

Arbeta i smågrupper.
För att det skulle bli en bra lärande situation så är vi noga med att gå igenom vad vi tränar.
Det gör vi genom att vi först tänker ut ett mål dit vi vill att Blueboten ska gå.

Vi räknar antal steg och riktning för att få roboten till önskat mål.
Efter vi har tänkt ut målet programmerar vi koderna för det. Vi lär oss programmera roboten.

Vi analyserar och diskuterar om det blev som det var tänkt. Vi låter barnen reflektera över vad som blev rätt/fel i programmeringen.

 

 

Programmering i förskolan

—Enkel programmering, roligt och lärorikt!
Vi har ett uppdrag att stimulera och utmana barns intresse för teknik.
Programmering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken.Programmering handlar om att instruera en maskin eller dator att utföra ett visst arbete.

Syfte med programmering i förskolan

—Syftet med att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.

Det är svårt att räkna ut hur många tryck man skall göra.
Kommer den att svänga höger nu?
Har vi programmerat rätt?

 

Dokumentation

Foto/Film

Barnens lärloggar

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: