Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma_Statistik_ÅK 7_v.16-21_VT19

Skapad 2019-05-06 09:43 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 – 9 Matematik
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Du ska få lära dig hur lägesmått, tabeller, diagram och grafer kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.

Innehåll

Lärande mål

På lång sikt
Under momentet skall du få möjlighet att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

På kort sikt

Under momentet skall du få möjlighet att

• förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik,

• förmåga att använda medelvärde, median och typvärde för att sammanfatta, jämföra och/eller beskriva statistik.

• förmåga att tolka olika tabeller, diagram och grafer,

• förmåga att konstruera olika tabeller, diagram och grafer för att presentera egna

undersökningar,

• använda statistik vid samtal, diskussioner och redovisningar.

 

 

Undervisning

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt.

·         Genomgångar

·         Enskild räkning

·         Egen undersökning

·         Lärarledda gruppdiskussioner

 

 

Begreppslista

 

Statistik, Lägesmått, Medelvärde, Median, Typvärde, Diagram, Tabell, Tabellhuvud, Kolumn, Rad, Cirkeldiagram, Stapeldiagram, Linjediagram, Stolpdiagram, Histogram, Axlar

 

Bedömning

 

Bedömningen av de olika förmågorna kommer att ske enligt matrisen nedan, i matrisen finns förmågorna beskrivna med några exempel. Följande moment kommer att bedömas lektionsarbete, läxor och redovisning. Avsnittet avslutas med ett självskattningstest.

 

 

Bedömningen avser

 

Kvalitativa nivåer

 
 
 

 


Nybörjare                                                              Expert                                                                        

Förmågan att lösa matematiska problem

 

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

T ex genom att inhämta och använda fakta i tabeller och diagram och föra ett resonemang om dess rimlighet

 

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 T ex genom att konstruera korrekta diagram som är väl valda och föra en diskussion om diagrammet är rimligt eller ej.

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder och finner alla möjliga lösningar.

T.ex. genom att kunna manipulera med diagram så att fakta presenteras på ett sätt som stärker det man vill presentera.  

Förmågan att använda och förstå begrepp

.

 

 

Eleven visar förståelse för begrepp

 T ex genom att veta vad som menas med medelvärde och median

Eleven visar god förståelse för begrepp

Tex genom att kunna använda medel och median värden i rätt sammanhang för att beskriv ett  statistiskt underlag

Eleven visar mycket god förståelse för medel- och medianvärde genom att kunna se hur medelvärden påverkas då det statistiska underlaget förändras.

Förmågan att välja rätt metod

Eleven kan t.ex. välja och använda en delvis fungerande metod för att beräkna medel- eller medianvärde på ett delvis korrekt sätt.

Eleven kan t.ex. välja och använda en fungerande metod som t.ex. prövning för att beräkna medel- och medianvärde på ett korrekt sätt.

Eleven kan t.ex. välja och använda en mycket väl fungerande metod för att beräkna medel- och medianvärde på ett korrekt.

Förmågan att kommunicera i tal och skrift

 

Redovisningarna är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningarna är lätta att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningarna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 

Planering

 

 

Vecka

Att räkna

Ord att kunna

Extrauppgifter

 

16-17

 

 

s.204-210

Tabeller, Tabellhuvud, lodrät axel, vågrät axel, fördelning, Stapeldiagram, Stolpdiagram, linjediagram

Cirkeldiagram.

 

 

 

18

s.212-215

Lägesmått,

Medelvärde, median, typvärde, variationsbredd

 

 

19

s.216 Diagnos.

 

 

 

20

Röd eller blå kurs

Vilseledande diagram,

Relativ frekvens,

Histogram.

 

 

21

 

Röd eller blå kurs

Prov onsdagen den 22 maj

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: