Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EU

Skapad 2019-05-07 10:27 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 9 Samhällskunskap
Under tre veckor kommer vi nu att studera EU:s organisation utifrån demokratiskt styrelsesätt, medlemsländer, frågor som för närvarande diskuteras inom EU samt vad EU kan göra för den enskilda europeiska medborgaren.

Innehåll

 

Planering: EU

Vecka: 20-23

Läromedel: https://urskola.se/Produkter/211079-Fatta-EU-Beslutsprocessen#Om-serien

http://eu.riksdagen.se/

 • Utskrivet arbetshäfte

Syfte:

Varför ska vi arbeta med detta arbetsområde?

Undervisningen ska bidra till kunskap om olika samhällsstrukturer, hur politiska system fungerar och hur olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.  Eleverna ska få möjlighet att diskutera aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta och värderingar. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden.

Förmågor att träna:

Vilka förmågor vi kommer att träna på:

Analysförmåga, Kunna jämföra likheter och skillnader mellan europaparlamentet och riksdagen

Begreppsförmåga, titta på begreppslistan, lär dig dem och använd dig av dem när du resonerar

Kommunikativ förmåga, diskutera hur olika EU lagar påverkar individer, grupper  och samhället.

Förmåga att hantera information, när du söker efter information och värderar den, skiljer mellan fakta och värderingar.

När vi är klara ska du kunna:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Ha kännedom om centrala begrepp inom arbetsområdet, Europaparlamentet, De fyra friheterna osv.

 • Undersöka hur EU är uppbyggd och fungerar

 • Förklara hur en EU lag kommer till

 • Reflektera över hur Sverige påverkas av medlemskapet i EU

 • Jämföra likheter och skillnader mellan Europaparlamentet och Riksdagen

 • Förklara hur demokratin fungerar i samarbete med EU

 • Förklara innebörden av FN:s definition av mänskliga rättigheter.

 • Ge exempel på hur barnkonventionen samt mänskliga rättigheter kränks och främjas i olika delar av världen

Det här ska vi göra:

Vad kommer vi att göra framöver?:

Under tre veckor kommer vi nu att studera EU:s organisation utifrån demokratiskt styrelsesätt, medlemsländer, frågor som för närvarande diskuteras inom EU samt vad EU kan göra för den enskilda europeiska medborgaren. Jag kommer hålla genomgångar och ni kommer att få titta på kortare filmer från UR arbeta med ett utdelat häfte.


Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

20

Vikarie pga orientering åk 8  Instruktioner finns i classroom

Introduktion: EU -valet


Pedagogisk planering- Finns i Unikum/Classroom


EU:s organisation


 • EU:s historia och uppbyggnad

 • EU:s medlemsländer: inflytande, konflikter och makt, samarbete

 • Den enskilde EU:s medborgarens möjlighet till demokratiskt inflytande

EU


Föreläsning: EU:s institutioner-


Vilka ansvarsområden har de olika institutionerna?

hur kommer en EU lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU?


Övning: Europaparlamentet vs Riksdagen

21

EU


Föreläsning: EU:s institutioner-


Vilka ansvarsområden har de olika institutionerna?

hur kommer en EU lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU?


Övning: Europaparlamentet vs Riksdagen + fördjupningsuppgift

Jessica rättar NP  HistoriaMänskliga rättigheter enligt FN, viktig grund för EU


Gruppdiskussioner


Inför EU-valet den 26 maj

22

EU valet


Vi analyserar valresultaten
Mänskliga rättigheter enligt FN, viktig grund för EU


Gruppdiskussioner


Utvärdering av läsåret

LEDIGA

23

Klassens val

LEDIGA

24

Schemabrytande aktiviteter + städning

SOMMARLOV

Så här får du visa att du har lärt dig:

Ni kommer att få visa era förmågor genom att vara aktiva under lektionerna. Genom diskussioner om demokratiska frågor som rör riksdagen, regeringen och EU. Hur beslut påverkar individer, grupper och samhället i stort. Vi kommer också ha mindre övningar som testar era faktakunskaper

Kunskapskrav:

Se kunskapskraven i Unikum

Viktiga begrepp:

• EU

• Europaparlamentet

• EU-parlamentariker

• EU-kommissionen

• Ministerrådet

• Europeiska rådet

• Toppmöten

• Lobbying

• Euro

• Region

• Tullunion

• Överstatlig

• De fyra friheterna

•Europakonventionen

•Toppmöten

• Regionalstöd

• Bidrag

• Inkomster och Utgifter

• EMU  

• Valsedel

• Röstkort

• Talman

• Ledamot

• FN

• Mänskliga rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: