Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi - Min idiolekt

Skapad 2019-05-07 16:16 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Arbete med med olika lekter: sociolekt, sexolekt, dialekt och kronolekt samt beskrivning av din egen idiolekt.

Matriser

Sva
Språksociologi - Min idiolekt

E
C
A
Reflektion över språklig variation
Du kan reflektera över hur språklig variation hänger ihop med talaren och situation. Du kan resonera kring attityder till språkliga variationer. Du kan ge exempel på och diskutera hur tal- och skriftspråk kan variera.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Likheter och skillnader mellan svenska och modersmål
Du kan berätta om och diskutera likheter och skillnader mellan svenskan och ditt modersmål.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Resonera om eget språk
Du kan resonera om hur du använder ditt eget språk.
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.
Skriftlig framställning
Du kan skriva en text som är sammanhängande och lätt att förstå. Din grammatik och ditt ordförråd är bra.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: