Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud- Svalbo

Skapad 2019-05-13 12:46 i Svalbo Dibber Sverige AB
Förskola

Innehåll

 

Hjärtrud

 

Hjärtud är vår lärvän som utgör kärnan för hela verksamheten, hen står för den värdegrund och de demokratiska värden förskolan strävar efter. Genom att låta Hjärtud närvara, både fysiskt och mentalt, i varje val vi gör i den dagliga verksamheten skapas en kultur av trygghet, omsorg och goda värderingar. Vi kommer att låta Hjärtrud och Hjärteprogrammet genomsyra hela vår verksamhet genom att göra aktiva val i form av lärmiljöer, material samt litteratur som är ämnat för att skapa reflektion och synliggörande av normer och värden.

 

Genom att ständigt reflektera kring barnsyn och förhållningssätt kommer vi i personalgruppen arbeta likvärdigt för en verksamhet som gör att barnen känner sig sedda, trygga och som en tillgång i gruppen. I arbetet med vårt förhållningssätt ska vi vara förebilder för barnen och ständigt reflektera kring språkval, synsätt, normer och värden tillsammans med barnen både i de planerade samt oplanerade aktiviteterna under dagen.

 

Hjärtud är symbolen för trygghet och tillit, både till sig själv, personal samt i samspel med andra. För att skapa en trygg miljö kommer vi låta barnen vara delaktiga i de val som görs i utformningen av verksamheten och vi kommer även att genomföra trygghetsvandringar tillsammans med barnen när lärmiljöerna förändras för att kunna se verksamheten ur ett barns perspektiv och därigenom kunna förbättra denna. Genom att skapa goda och trygga relationer i alla möten skapas även en öppen kommunikation och samverkan med vårdnadshavare, vilket vi ser som oerhört viktigt. Trygga relationer är även en del i vårt uppdrag med hjärteprogrammet, då vi ständigt arbetar med att förmedla barnens rätt till integritet, exempelvis genom `Förskolebrevet` och planerade aktiviteter som stärker barnens uppfattning om sitt eget värde och sina rättigheter.

 

Genom att vara ”härvarande” i dagens alla aktiviteter och ständigt se relationer, lekar och aktiviteter ur ett normkritiskt och sociokulturellt perspektiv så kan vi fånga upp barnkonstellationer och relationer som vi behöver stärka. Detta gör vi genom exempelvis planerade aktiviteter, utformade efter barnens behov, med Hjärtud som maskot. Vårat mål med hjärteprogrammet är varje enskilt barn ska känna sig värdefull och som en tillgång i gruppen. Detta arbetar vi aktivt med genom att arbetet med `Olika`- dvs. att Olika är bra! Vi ser barnens olikheter och individuella egenskaper och kompetenser som en tillgång i gruppen och utformar verksamheten för att passa alla barns enskilda behov och arbetar därmed för att sudda ut gränsen mellan det `normala` och `avvikande`. Detta gör vi bland annat genom att uppmärksamma olikheter och relationer i verksamheten, planerade uppdrag och frågeställningar med Hjärtrud som medarbetare samt genom litteratur som verktyg, exempelvis `10 små kompisböcker`.

 

Vi arbetar utefter att barnen ska utvecklas i sig egen takt genom att utmana dem i sin proximala utvecklingszon, dvs. att genom stöttning få barnen att utmana sig själva i det de nästan kan. För att arbeta så krävs god kännedom om barnens behov och individuella förmågor i deras egna individuella behov vilket vi får genom att visa intresse och vara närvarande i deras utveckling och utforskande.

 

 

 

Med detta vill vi forma trygga barn med självkänsla som är väl medvetna om sina rättigheter och kan värna om sin integritet och som känner sig värdefull både enskilt och i samspel med andra.

 

Då hjärtud är kärnfiguren i verksamheten så ligger hen till grunden för allt arbete. Hen står för trygghet och genom att få barnen att känna sig trygga kan vi fortsätta lära och utvecklas tillsammans. För att skapa trygghet krävs tillit till sig och andra, känna sig delaktig i verksamheten och en del i den grupp individer som finns på förskolan. Vi skapar en egen kamratkultur på förskolan där respekt för både oss själva och varandra utgör grundstommen. Vi vill att `olika` är bra.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: