Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgården

Skapad 2019-05-20 13:32 i Kullen Örebro
Förskola

Innehåll

 MÅL

Det huvudsakliga målet är att öka barnens kunskap om vilka djur som kan leva på en bondgård. Vi kommer systematiskt gå igenom ett antal djurfamiljer och vad de egentligen heter. Exempelvis att en grisfamilj består av sugga, galt och kulting.  Vidare är målet att få in både matematik, normer och värden, språk och teknik i detta temaarbete.

 

BAKGRUND

Barnen har visat intresse och nyfikenhet för våra plastdjur som finns i ett bondgårdshus i vårt samlingsrum. Vi har även uppmärksammat tidigare att många av barnen är intresserad av olika slags fordon och vi tar tillfället i akt och lär oss mer om vilka fordon som kan finnas på en bondgård.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Från början lärde vi oss bara vad de olika djuren hette som art, men i och med detta teamarbete utvidgar vi barnens begreppsvärld och lär oss de riktiga namnen på samtliga som ingår i respektive djurfamilj.  Med hjälp av olika bilder där djuren syns och deras namn går att läsa, lär vi oss de nya begreppen. Vi använder oss också av teckenspråket som komplement.  Vi arbetar med QR-koder där tekniken hjälper oss att se hur djuren ser ut på riktigt och lyssnar hur de låter. Vi räknar antal och sorterar in djuren i olika grupper. Vi sjunger sånger, där sångtexterna har gjorts om utifrån ett normkreativt perspektiv. Vi läser även böcker om olika djur och använder oss även av flanosagor.  Vi läser böcker och tittar på film om olika slags fordon och jordbruksmaskiner. Vidare undersöker vi hur det går till att kärna smör och på ett fantasifullt sätt prövar vi oss fram hur det kan gå till att mjölka en ko med hjälp av en plasthandske fylld med vätska.

Vi ingår i ett forskningsprojekt som heter Fundif där vi just nu undervisar i matematik och programmering. Inledningsvis arbetar vi med att utöka barnens kunskap kring innebörden av riktning och ordningsföljd som matematiskt begrepp. Detta görs genom att kunna tvätta sina händer i en viss ordningsföljd. (Det kan vara bra att tvätta sina händer då man har varit på en bondgård).  Vi försöker synliggöra begreppet riktning i bemärkelsen ordningsföljd dvs. att det finns en början och ett slut och att vissa göranden kräver en viss följd. Riktning och ordningsföljd valdes även för att det är ett centralt matematiskt kunskapsled i att förstå programmering, vilket är ett nästa steg i undervisningen. 

Undervisning av programmering genomförs med hjälp av en mindre mobil robot, en s.k. Blue bot, som vi på ett lekfullt sätt prövar och undersöker betydelsen av riktning. Blue boten ska genom kodning och kommandon hitta rätt väg på en matta som är utformad som en bondgård.  Att använda teknik på det här sättet är även perfekt för att  både utveckla digital kompetens och för att öva problemlösning, felsökning, samarbete samt för att få en förståelse för algoritmer.

 

 DOKUMENTATION- UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi dokumenterar i mån av tid med hjälp av foton/film och barnens skapande. Dokumentation kommer även ske på Unikum. Reflektion och analys/utvärdering går som en röd tråd i vårt pedagogiska arbete.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: