Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 5, VT 2019: NO: Biologi: Liv och växter

Skapad 2019-05-22 13:47 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Biologi
Ett arbete kring LIV & VÄXTER.

Innehåll

Övergripande mål:
Kunskaper: 

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, 
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. 

Undervisningens innehåll: Vad?

Natur och samhälle
- Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 
- Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 
- Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

Biologin och världsbilden
- Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. 
- Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap. 
- Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. 

Biologins metoder och arbetssätt
- Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. 

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande och elevinflytande: 
- Klassrumsdiskussioner kring olika biologiska begrepp.
- Se filmer kring de biologiska begreppen.
- Enskilt arbete med en vanlig förekommande växt i Sverige. Arbetet gör digitalt i Google Presentationer.

Kunskapskrav efter avslutat arbete (för år 6)

- Eleven kan ge exempel på gemensamma egenskaper för levande organismer (växter, djur och människor).
- Eleven kan på ett enkelt sätt förklara de biologiska begreppen pollinering och fotosyntes.
- Eleven kan berätta om historiska upptäckter och arbetet med artindelning av växter. 
- Eleven känner till personer i historien som har betytt mycket för arbetet inom artindelningen av växter.

Bedömning

Bedömning: 

Bedömning sker kontinuerligt vid diskussioner och i arbetsmoment när du genomför undersökningar, men även genom ett skriftligt prov. 

 

Dokumentation/Utvärdering: 

Elevernas enskilda arbete dokumenteras digitalt.
Utvärdering och uppföljning sker löpande och efter avslutat arbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: