Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 2: Skönlitteratur

Skapad 2019-05-23 16:01 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Modul 2 utgår från kapitel 3 i kursboken. Under denna modul ska du dels lämna in en individuell skriftlig uppgift, dels genomföra en muntlig analys. Undervisningen kommer utgå från föreläsningar, diskussioner och textanalyser.

Innehåll

Innehåll: Modul 2 utgår från kapitel 3 i kursboken. Under denna modul ska du dels lämna in en individuell skriftlig uppgift, dels genomföra en muntlig analys. Undervisningen kommer utgå från föreläsningar, diskussioner och textanalyser.
Läs: 104-110 (litteraturhistoria och begrepp) samt 254-257+262 (textanalyser)

Schema:

 

V.24

Onsdag 12/6

9-11

 

Modul 2: Skönlitteratur

 

 • ·         Information om modulen, uppgifter och bedömning
 • ·         Föreläsning om och gemensam novellanalys  

 

 

Läs hemma s. 104 – 110 samt om epikanalys på sidan 254.

 

V.24

Fredag 14/6

13-15

 

Modul 2: Skönlitteratur

 

 • ·         Vad är dystopi?
 • ·         Presentation av vald roman

 

Deadline skriftlig inlämning 1: Vad innebär andraspråksinlärning? (16/6)

 

Läs hemma: s. 240

 

 

V.25

Tisdag 18/6

13-15

 

Modul 2: Skönlitteratur

 

 • ·         Litteraturseminarium utifrån Fahrenheit 451

 

 

 

Läs hemma: Utdraget ur romanen Fahrenheit 451 (delas ut onsdag 12/6)

 

V.25

Onsdag 19/6

9-11

 

Modul 2: Skönlitteratur

 

(B) Obligatoriskt seminarium 2: Litterärt samtal kring ett romanutdrag som spelas in. Vid frånvaro kompletteras momentet muntligt vid annat tillfälle.

 

 

Förbered hemma: epikanalys s. 254.

 

V.25

Fredag 21/6 Midsommar

13-15

 

 

LEDIGA

 

Deadline skriftlig inlämning 2: Information är makt (23/6)

 

 

Föreläsning om litteraturhistoria

Uppgifter

 • Obligatoriskt seminarium 2: Litterärt samtal

 • Skriftlig inlämning 2: Information är makt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
  Sva  -

Matriser

Sva
Skönlitteratur: Muntlig litteraturanalys SVA 2

arbete med olika typer av skönlitterära texter

 • Sva  -   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
 • Sva  -   Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
 • Sva  -   Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.
F
E
C
A
Analysförmåga
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt.
Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
Kommunikation
Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Anpassning
Förmåga att anpassa språket till syfte och mottagare.
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel
Eleven kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
Eleven kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.

Sva
SVA 2: Skriftlig kommunikation (Skönlitteratur)

Skriftlig framställning

F
E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - översiktligt beskriva en aspekt av uppgiftens och textens innehåll. Beskrivningen ska bygga på hänvisningar till Bradburys romanutdrag. - dra en slutsats som delvis bygger på textreferat.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - beskriva en aspekt av uppgiftens och textens innehåll. Aspekten ska fånga in de viktigaste detaljerna och såväl uttalade som underförstådda idéer i de refererade källorna. Beskrivningen ska ha ett tydligt fokus på uppgiftens innehåll. - dra en slutsats eller problematisera uppgiften som presenteras i ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och som i huvudsak bygger på textreferaten.
Eleven anpassar textens innehåll till situation och texttyp genom att t.ex. - beskriva en aspekt av uppgiftens och textens innehåll. Beskrivningen ska ge en utförlig bild. - dra en slutsats eller problematisera uppgiften som presenteras i ett nyanserat resonemang med tydlig koppling till textreferaten.
forts.
- tillämpa regler för citat- och referatteknik.
- tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
- tillämpa regler för citat- och referatteknik. Citat och referattekniken ska i huvudsak fungera väl med t.ex. referatmarkörer.
Disposition och sammanhang
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten ska på ett rimligt sätt vara indelad i stycken.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Texten ska vara väldisponerad med en välfungerande inledning, avslutning och textbindning, samt en god balans mellan textens olika delar.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är till viss del anpassat till ett resonemang.
Språket får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Stilen är anpassat som ett resonemang.
Språket får inte begränsa kommunikationen. Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: