Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för Lillbergets Förskola Avdelning 3. Läsåret 2019/2020

Skapad 2019-05-24 14:19 i Lillberget-Kilsmyrans förskola Söderhamn
Förskola
Detta läsår utvecklar vi vårt redan påbörjade tema "Skogen". Barnen har visat intresse för djur och natur vilket vi bygger vidare på. Vi hoppas på att några av barnens starka intresse ska smitta av sig på många. Med hjälp av Kulturskolan dramatiserar vi olika djur och deras egenskaper, för att träna inlevelseförmåga och utveckla empati. Vi ger också på detta sätt barnen möjlighet att komma närmare och sätta ord på sina känslor.

Innehåll

 

Nuläge 

Efter läsåret 2018/19 ser vi att det finns en acceptans för varandras olikheter och det är tillåtet att vara i olika sinnesstämningar. Genom att vi har haft möjlighet att arbeta i mindre grupper under senare delen av vårterminen så ser vi att det resulterat i att barnen visat större tillit till sin egen förmåga. Men vi ser också att det fortfarande finns behov av att jobba med konflikthantering för att skapa trygghet och samhörighetskänsla i den stora barngruppen. 

Vi har haft språk och kommunikation som prioriterat mål 2018/19 och ser att vårt temaarbete "Skogen" har gett stoff till nya ord och samtalsämnen. Våra samlingar, stora som små, har skapat bra grund för samtal, lyssnande och demokrati. Vid olika tillfällen i samband med vårt temaarbete så har vi pedagoger gestaltat olika djur. Vi har uppmärksammat att detta fångar barnen även i stor grupp på ett sätt som inte annars är möjligt. Med hjälp av drama och gestaltning har vi förmedlat olika känslor och sinnesstämningar. 

Vi jobbar medvetet med att ta ner tempot i barngruppen – att dela barnen i mindre grupper, att få ner ljudnivån och springet, att barnen ska ha ro att stanna kvar vid sin valda aktivitet. Det här arbetet kommer att fortsätta höstterminen 2019. 

Digitaliseringen med barnen stannade tillfälligt upp under vårterminen 2019. Vi tar ett omtag gällande detta höstterminen 2019. 

 Mål

De gemensamma prioriterade målen för Lillbergets förskola 2019/2020 är att aktivt arbeta med digitalisering tillsammans med barnen samt att utveckla pedagogiska aktiviteter utomhus med hållbar utveckling i fokus.

Vårt eget prioriterade mål är att ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

 

Med hjälp av dessa mål vill vi skapa samhörighet i gruppen, ett reflekterande klimat där det känns naturligt att uttrycka känslor och få vara den man är. Det ska vara en tillåtande atmosfär där tankar och funderingar – stora som små ska tas på allvar och lyftas i gruppen. Det finns inga dumma frågor! Det är barnens idéer och intressen som visar vilken väg vi ska gå. Vi önskar att detta tänk ska komma att gälla på avdelningen likväl som ute på gården.  

Målet är att barnen ska känna trygghet och ha arbetsro för att kunna utvecklas efter sin egen förmåga. Det ska kännas meningsfullt och lustfyllt att lära sig. Nyfikenheten och upptäckarlusten ska lyftas. 

Målet är att barnen ska se sin egen roll i ett sammanhang, där deras eget handlande får konsekvenser för dem själva, för andra, miljön och faktiskt samhället i stort. Med hjälp av vårt temaarbete ”Skogen” ska vi fördjupa oss inom området hållbar utveckling. Förhoppningsvis kan våra barn fungera som ambassadörer på gården och sprida tänket vidare. 

Vårt mål är att kreativt använda oss av digitala verktyg. I vilken form bestämmer vi under resans gång. Barnens intressen och användningsområdet får styra!

Syfte 

Vårt syfte är att barnen ska få en trygg bas att stå på, där de ska känna tilltro till sig själva och sina egna förmågor. De ska få träna på att uttrycka och vara i olika känslor samt prova på olika roller och dilemman, vilket gör att de känner sig trygga att hävda sin åsikt även längre fram i andra sammanhang. 

Kommunikationen mellan barnen behöver utvecklas. De behöver sätta ord på många känslor och uttryck de idag inte kan verbalisera. Vi vill att barnen respekterar varandras känslor och utvecklar sin empatiska förmåga. 

Genomförande 

Vi kommer att fortsätta att arbeta tematiskt inom området ”Skogen”. Vi tar hjälp av Kulturskolan och samarbetar i projektform inom temat med drama som verktyg. 

Vi planerar att vistas till stor del i skogen i början av höstterminen för att skapa vi-känsla, tillit och sammanhållning. Vi anser skogen vara en given plats för att introducera de nya barnen i vårt temaarbete samt att skapa nyfikenhet och ge tillfälle/utrymme för naturliga material, lekar och aktiviteter. 

Vi formulerar ett intervjumaterial gällande barnens intressen och trivsel på förskolan. Detta för att kunna starta upp ett arbete som fångar barnen samt för att kunna följa upp/utvärdera hur det faller ut. 

Då vi tidigare sett att konceptet ”Grej of the day” har väckt nyfikenhet hos barnen planerar vi att införa detta även till höstterminen 2019. 

För att kunna genomföra detta vill vi först få en bild av hur barngruppen fungerar tillsammans. Utifrån detta delar vi in barnen i grupper som gynnar deras utveckling vad gäller lärande och arbetsro. 

Samarbetet med Kulturskolan syftar till att alla barn ska vara med i aktiviteter. Sedan får barngruppens konstellation avgöra om innehållet i de olika grupperna bör varieras. 

Vi bestämmer med Kulturskolan innehåll och tidsplan i aug/sep 2019. Vi planerar projektet till att gälla höstterminen 2019. Detta arbete följs upp efter halva tiden för att sedan utvärderas i december. Vårt fortgående arbete dokumenteras och följs upp kontinuerligt med en utvärdering inför nästa termin. 

Dokumentation under lärprocessen 

Dokumentationen kommer att ske genom videoupptagningar, där dramatillfällena filmas, egna anteckningar, reflektioner - individuella och i arbetslaget samt tillsammans med barnen. Förutom rena barnobservationer kommer vi att fokusera på barnens trygghet och empati då det gäller dokumentation. Då temat har en tendens att sprida ut sig måste vi begränsa dokumentationen till att gälla våra prioriterade mål.

Ansvar

Alla i arbetslaget dokumenterar, reflekterar och följer upp tillsammans. Britt-Marie och Josefin tar ansvar för att det blir genomfört.

Uppföljning

Vi pedagoger gör individuella reflektioner en gång i veckan för den grupp vi ansvarar för. Vi har gemensamma reflektioner i arbetslaget varje måndag om var vi är och hur vi går vidare. 

Vi checkar av intervjufrågorna med barnen och kollar nuläget för att se om vi skett någon utveckling. 

Vi har uppföljning tillsammans med förskolechef Carine Spansk vid årsskiftet 2019/2020 samt utvärdering av läsåret i maj 2020. 

Projektarbetet med Kulturskolan följs upp efter halva tiden för att sedan utvärderas i december. Vårt fortgående arbete dokumenteras och följs upp kontinuerligt med en utvärdering inför nästa termin.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: