Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Diamantjakten

Skapad 2019-05-26 20:42 i Länna skola Norrtälje
Diamantjakten - HT 18
Grundskola 2 Svenska
Diamantjakten består av en läsebok och en arbetsbok som vi kommer att arbeta med parallellt. Läseboken finns i två nivåer.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Läsåret 19/20. 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Inledande sidor

 • göra förutsägelser
 • fakta om böcker: bekanta sig med begreppen, titel, innehåll, kapitel, författare, illustratör
 • enkel personbeskrivning i skrift
 • muntlig personbeskrivning

Kapitel 1 – resande nallar

 • rubriker
 • sammansatta ord
 • alfabetet och bokstavsformer

Kapitel 2 - ödehuset

 • text till själv-koppling
 • synonymer
 • vokaler
 • namn skrivs med versal initialt

Kapitel 3 – ett överraskande besök

 • instruktioner
 • konsonanter
 • förutsägelse

Kapitel 4 – ett hemskt besked

 • på-ytan-frågor
 • olika sätt att svara på frågor
 • göra om meningar till frågor
 • skriva frågetecken
 • skriva egna frågor

Kapitel 5 – Astas dagbok

 • skriva dagbok
 • skriva datum
 • månadernas namn och ordning

Kapitel 6 – Maj-Björns första resebrev

 • skriva brev
 • adressera kuvert
 • läsa och följa en instruktion
 • kategorisering av ord
 • motivera och argumentera

Kapitel 7- ”Nej, bredsida, sa jag!”

 • frågor under utan
 • att urskilja olika typer av frågor
 • ämnesspecifika ord
 • sammansatta ord
 • rebusar

Kapitel 8 – ett nytt jobb

 • händelseförlopp
 • ordklassen adjektiv
 • ordkunskap – trädgårdsord
 • ordkunskap – känsloord
 • motsatsord
 • sökläsa

Kapitel 9 - glitteränglar

 • textkopplingar till egna erfarenheter
 • ordkunskap – frukostord
 • återge ett händelseförlopp
 • skriva en instruktion
 • bygga ut meningar

Kapitel 10 – Astas fantastiska idé

 • ordklassen substantiv
 • substantivböjningar – ändelser
 • fröken Detektiv reder ut oklarheter
 • göra inferenser och dra slutsatser

Kapitel 11 – inga elever i lärarrummet

 • ordklassen verb
 • verbböjningar – ändelser
 • händelseförlopp
 • förutsägelser

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Den magiska kulan och skolverkets bedömningsmaterial.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Den magiska kulan.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Diamantjakten - kapitel 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubriker
s. 6
Vad är en rubrik?
Jag är ganska säker på vad en rubrik är.
Jag är säker på vad en rubrik är och jag kan komma med förslag på egna rubriker.
Sammansatta ord
s. 7
Vad är ett sammansatt ord?
Jag är ganska säker på vad ett sammansatt ord är.
Jag är säker på vad ett sammansatt ord är. Jag kan dela upp sammansatta ord och sätta ihop ord till ett sammansatt ord.
Alfabetet och bokstavsformer
s. 8
Jag är osäker på alla bokstäver i alfabetet.
Jag är säker på hur alla VERSALER låter, ser ut och formas.
Jag är säker på hur alla VERSALER och gemener låter, ser ut och formas.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 1 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 1 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 1 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Text till själv-koppling
s. 10
Vad är text till själv-koppling?
Ibland kan jag koppla en text som jag läser till något jag själv varit med om.
Oftast kan jag koppla en text som jag läser till något jag själv varit med om.
Synonymer
s. 11
Vad är en synonym?
Jag är ganska säker på vad synonymer är och kan ge något exempel.
Jag är säker på vad synonymer är och kan ge flera exempel.
Vokaler
s. 12-13
Vad är en vokal?
Jag är ganska säker på vokalerna, om jag inte är det vet jag hur jag ska ta reda på det.
Jag är säker på alla vokaler.
Namn skriv med versal initialt
Vad är ett namn?
Jag vet att namn på personen skrivs med versal initialt.
Jag vet att alla namn skrivs med versal initialt.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 2 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 2 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 2 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruktioner
s. 14-15
Vad är en instruktion?
Jag kan följa enkla instruktioner.
Jag kan följa enkla instruktioner. Jag kan ge enkla instruktioner.
Konsonanter
s. 16-17
Vad är en konsonant?
Jag är ganska säker på konsonanterna, om jag inte är det vet jag hur jag ska ta reda på det.
Jag är säker på alla konsonanter.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 3 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 3 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 3 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Frågor på ytan
s. 18-19
Vad är frågor på ytan?
Jag tror att svaret finns i texten.
Jag vet att svaret finns i texten.
Olika sätt att svara på frågor
s. 19
Jag vet inte hur man svarar på frågor.
Jag svarar oftast på frågor med hela meningar.
Jag svarar alltid på frågor med hela meningar.
Göra om meningar till frågor
s. 20
Hur gör man det?
Jag tycker det är ganska lätt.
Jag vet hur man gör om meningar till frågor.
Skriva frågor
s. 21
Vad är en fråga?
Jag tycker det är ganska lätt att skriva frågor till en bild.
Jag tycker det är lätt att skriva frågor till en bild.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 4 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 4 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 4 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva dagbok
s. 22 + 24-25
Vad är en dagbok?
Jag vet vad en dagbok är.
Jag vet vad en dagbok är och jag har testat skriva dagbok.
Datum
s. 23
Vad är ett datum?
Jag vet vad ett datum är och att det kan skrivas på olika sätt. Jag kan alla månader.
Jag vet vad ett datum är och jag vet att det skrivs med dag, datum, månad och år på olika sätt. Jag kan alla månader och vet i vilken ordning de kommer.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 5 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 5 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 5 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva brev
s. 26-27
Vad är ett brev?
Jag vet hur ett brev är uppbyggt. Jag testar att skriva brev.
Jag vet hur ett brev är uppbyggt. Jag skriver brev och vet hur man ska skriva adressen på kuvertet.
Kategorisering av ord
Sortera ord under rätt rubrik. s. 28-29
Vad är kategorisering av ord?
Jag vet vad kategorisering av ord är.
Jag vet vad kategorisering av ord är och kan sortera ord under rubriker.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 6 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 6 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 6 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Frågor under ytan
s. 30
Vad är frågor under ytan?
Jag tror att svaret inte står exakt i texten och frågorna kan ha mer än ett rätt svar.
Jag vet att svaret inte står exakt i texten och frågorna kan ha mer än ett rätt svar.
Skriva meningar av ämnesspecifika ord
s. 31
Vad är en mening? Vad är ett ämnesspecifikt ord?
Jag känner mig ganska säker på hur man skriver en mening med specifika ord.
Jag vet hur man skriver en mening med specifika ord.
Sammansatta ord
s. 32
Vad är ett sammansatt ord?
Jag är ganska säker på vad ett sammansatt ord är.
Jag är säker på vad ett sammansatt ord är. Jag kan dela upp sammansatta ord och sätta ihop ord till ett sammansatt ord.
Rebusar
s. 33
Vad är en rebus?
Jag vet vad en rebus är men tycker att de i boken är svåra att lösa.
Jag vet vad en rebus är och tycker de i boken är lätta att lösa.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 7 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 7 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 7 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Händelseförlopp
s. 34-35
Vad är ett händelseförlopp?
Jag tror jag vet alla delar i ett händelseförlopp.
Jag känner mig säker på alla delar i ett händelseförlopp.
Ordklassen adjektiv
s. 36-37
Vad är ett adjektiv? Vad är en ordklass?
Jag tror jag vet vad ett adjektiv är.
Jag vet vad ett adjektiv är.
Motsatsord
s. 36-37
Vad är ett motsatsord?
Jag tror jag vet vad ett motsatsord.
Jag vet vad ett motsatsord är. Motsatsen till ledsen är? Motsatsen till liten är?
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 8 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 8 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 8 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textkopplingar till egna erfarenheter
s. 38-39
Vad är en textkoppling? Vad är en erfarenhet?
Ibland kan jag koppla text till något jag själv varit med om.
Jag kan koppla text till något jag själv varit med om.
Skriva meningar till ett händelseförlopp, skriva en instruktion
s. 40
Vad är ett händelseförlopp? Vad är en instruktion?
Jag känner mig ganska säker när jag skriver meningar till ett händelseförlopp. Jag känner mig ganska säker på hur man skriver en instruktion.
Jag känner mig säker när jag skriver meningar till ett händelseförlopp. Jag känner mig säker när jag ska skriva en instruktion.
Bygga ut meningar
s. 41
Vad menas med bygga ut en mening?
Jag tycker det är svårt att bygga ut en mening.
Jag känner mig säker på att bygga ut en mening. Till exempel "Katten smyger."
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 9 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 9 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 9 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 10

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse och återge delar av texten
s. 42
Vad är läsförståelse?
Jag tycker det är en utmaning att svara på frågorna och återge texten med egna ord.
Jag tycker det är lätt att svara på frågorna och återge texten med egna ord.
Ordklassen substantiv
s. 44-45
Vad är ett substantiv? Vad är en ordklass?
Jag tror jag vet vad ett substantiv är.
Jag vet vad ett substantiv är.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 10 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 10 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 10 har varit väldigt lätt.

Sv
Diamantjakten - kapitel 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Återge ett händelseförlopp/läsförståelse
s. 46-47
Vad är ett händelseförlopp? Vad har jag läst?
Jag känner mig ganska säker när jag återger ett händelseförlopp och svarar på frågor om texten.
Jag känner mig säker när jag återger ett händelseförlopp och svarar på frågor om texten.
Ordklassen verb
s. 48-49
Vad är ett verb? Vad är en ordklass?
Jag tror jag vet vad ett verb är.
Jag vet vad ett verb är och hur de kan böjas (nutid/dåtid).
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 11 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 11 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 11 har varit väldigt lätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: