Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rika och fattiga länder

Skapad 2019-05-28 11:38 i Öjersjö Brunn Partille
Detta avsnitt kommer att handla om befolkningsfördelning samt miljö, människor och hållbarhet.
Grundskola 9 Geografi
Vi som bor i Sverige har turen att leva i ett av världens rikaste länder. Det är också ett land som är jämlikt både ekonomiskt sett och mellan män och kvinnor. De som lever i världens fattigaste länder har betydligt sämre förutsättningar att få ett bra liv. I de fattigaste länderna råder brist på mycket som ex. mat, rent vatten, skolor och sjukvård etc.

Innehåll

 Uppgiften

 1.Välj två länder
Väl länder två länder du vill jämföra, ett fattigt och ett rikt. 

 

2. Geografisk fakta m.m

a)Ta reda på geografiska fakta som läge, areal, klimat och växtlighet, folkmängd och befolkningstäthet.

 

b)Hur ser vattentillgången ut? Finns det sårbara platser ex. risk för jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, översvämningar? Risk för torka? Klimatförändringarnas påverkan?

 

c)Hållbar utveckling i landet - hur ser den ut? Alltså en utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ex. rent dricksvatten, hygieniska toaletter, bättre villkor i slumområden.

 

3. Befolkningsdata

I kapitlet världens befolkning har ni läst att data om en befolknings uppbyggnad och förändring skiljer sig mycket åt mellan rika och fattiga länder.

Ta reda på:

-födelsetal

-dödstal

-spädbarnsdödlighet

-naturlig folkökning

-befolkningspyramid

-invandring och utvandring

 

4. Utbildning, hälsa och sjukvård

Hur många kan läsa och skriva i landet. Hur många läkare finns det? Det är exempel på data som har med utbildning, hälsa och sjukvård att göra dvs sådant som höjer livskvaliteten.

 Ta reda på:

-analfabetism

-andelen barn som börjar grundskolan

-antal läkare per 1000 invånare

-den dagliga födans energiinnehåll

 

5. Ekonomi och näringsliv

- En lands ekonomiska utveckling hänger samman med näringslivets uppbyggnad och vilken typ av varor som exporteras och importeras. Jämför följande:

-BNI per capita eller BNP per capita

-Andel sysselsatta i jordbruket

-Naturresurser

-Vilken typ av varor som exporteras och importeras (jämför råvaror med industrivaror).

-Energiförbrukning - vilka energikällor används?

 

6. HDI-mänskligt utvecklingsindex

-Hur placerar sig de länder ni valt att jämföra på HDI - rankningen.

 

7.Har landet varit drabbat av krig/ inbördeskrig? Vad har det haft för påverkan?

  Varit en kolonialmakt eller varit en koloni? Hur har det påverkat utvecklingen i landet?

 

8. Dra slutsatser - gör en analys

När ni är färdiga med er jämförelse av de fakta ni tagit fram om de båda länderna är det dags att dra slutsatser från er undersökning. Vilka är de tydligaste skillnaderna mellan det rika - och det fattiga landet?  Vad behöver förändras för att människorna i ett fattigt land ska få bättre livsvillkor? Välj ut två problem som det fattiga landet har, föreslå lösningar till problemen och resonera om vilka konsekvenser lösningarna skulle få för människan, samhället och naturen.

 

Geografiska begrepp att använda när du presenterar din fakta, jämförelser och slutsats:

i-land

u-land

BNI per capita-BNP per capita

HDI

demografi

befolkningsfördelning

familjeplanering

migration

emigration/utvandring

immigration/invandring

nativitet

mortalitet

spädbarnsdödligheturbanisering

infrastruktur

export

import

näringsliv

råvara

produktion

transporter

varor

globalisering

kolonier 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

E
C
A
Geografiska begrepp
Förstå och använda begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: