Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för vårens klippande -19 Svalbo

Skapad 2019-05-28 13:05 i Svalbo Dibber Sverige AB
Förskola
En planering för vårens Krea-Tiva undervisning där vi utgått från barnens intresse för klippning.

Innehåll

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot?

 

*utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

 

*att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

 

*utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

*utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Syftet med undervisningen är att barnen ska få uppräcka olika materials egenskaper, enkel teknik i vardagen samt för att öva sin finmotorik, vilken är oerhört viktig för att kunna koordinera kroppen vid exempelvis skrivning.

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

Då barnen är nyfikna och intresserade av att klippa just nu så tar vi till vara på detta genom att tillsammans med lärvännen Krea-Tiva upptäcka olika materials egenskaper genom att erbjuda exempelvis kartong, tjockt och tunt papper. Vi utmanar barnen individuellt vilket innebär att en del barn får klippa efter mallar samt klippa ut de geometriska formerna som vi sedan kan använda i samverkan med Räkne-Rezas matematiska utmaningar. Andra barn behöver stöttning i att lära sig hålla i saxen och eventuellt klippa medan en del barn enbart vill klippa fritt. Vi samlar allt överblivet `klipp` för att sedan limma det i flera lager på ett stort papper. Vi erbjuder sedan barnen varsin ram i färgat papper som de får placera ut på det stora pappret och klippa ut. Vi skapar på så sätt en gemensam tavla där varje barn får en del. Detta för att arbeta hållbart och återanvända materialet i flera aktiviteter samt för att skapa en helhet för barnen där aktiviteterna hör ihop.

 

Finmotoriken är det huvudsyftet i aktiviteterna. Vi vill, utifrån barnens intressen, erbjuda meningsskapande övningar som främjar barnens livslånga lärande. Enligt ny forskning har många barn dålig finmotorik pg.a bristande skapande aktiviteter i småbarnsåren, vilket visat sig lett till svårigheter i skrivutvecklingen då de inte utvecklat adekvat koordinationen för att kunna hantera pennan. Därför tillämpar flera skolor numera metoden ASL, där barnen lär sig att skriva och läsa på datorn, kombinerat med finmotoriksövningar, för att i senare årskurser lära sig att skriva för hand. Detta vill vi motverka genom att främja finmotoriken från tidig ålder och genom ett lekfullt lärande ge barnen de bästa förutsättningarna för kommande skolgång.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen kommer att ske under aktiviteterna, och då i samtal kring egenskaper, färger, former etc.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

Samtliga barn, dock anpassat efter nivå

 

 

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
Samtliga pedagoger. Vidare arbetsfördelning sker under veckoplaneringarna på avdelningarna.

 

 

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Målet med undervisningen är att barnens finmotorik ska utvecklas samt att de ska uppleva och utforska olika materials egenskaper med saxen som verktyg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: