Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP - Sex och Samlevnad VT19

Skapad 2019-05-28 13:05 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap Biologi
Livsfrågor-Samhällsfrågor-Moral-Etik-Mänskliga rättigheter

Innehåll

SYFTEN FÖR ARBETSOMRÅDET

Du ska träna dig på att:

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.  

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

Konflikter och möjligheter i samhället i frågor om sexualitet och synen på jämställdhet. 

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen (ungdomstidningar, filmer, musik, Internet etc.) 

Vardagliga moraliska (förståelsen inför vad som är rätt och fel) dilemman.

Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang (vad är det goda i livet – vad är det rätta i livet)

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. 

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier. 

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.

Etiska (rätt & fel) och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.  

KUNSKAPSKRAV FÖR ÅR 8

Se matris "Kunskapskrav Sex och samlevnad"

HUR ELEVERNA UPPNÅR MÅLEN

Är aktiv och följer med vid genomgångar, lyssnar, deltar i diskussioner, värderingsövningar, forumspel och debatt och kan diskutera, argumentera och förklara muntligt såväl som skriftligt, så att andra förstår.

Läser i böcker:

Läser tidningsartiklar (som diskussionsunderlag)

Ser scener/klipp ur filmer (som diskussionsunderlag)

Deltar aktivt i diskussioner, Besvarar och tolkar instuderingsfrågor och annat instuderingsmaterial

Besök på ungdomsmottagningen.

Besvarar och lämnar in arbetsuppgift "debattartikel" samt kunna presentera denna.

MATERIAL

Dator

Böcker

Tidningsartiklar

Film

Instuderingsfrågor och annat arbetsmaterial som kan hämtas från Classroom Sex och samlevnad år 8.

 

ARBETSGÅNG OCH BEDÖMNING

ARBETSGÅNG 

Vecka 14: Arbeta med begreppen "Självkänsla", "Självinsikt", "Självförtroende", "Könsroller" och "Respekt"

Vecka 15: Arbeta med möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier samt arbeta med begreppen ”Erotik” och ”Pornografi”

Vecka 16: Arbeta med HBT-frågor – t ex begrepp som ”bi-, homo-, trans- och heterosexualitet.

Vecka 17: Vad säger lagen” – juridik kopplat till sex och samlevnad

Vecka 18: Arbeta med problematik kring HIV-AIDS

Vecka 19: Arbeta med debattartikel

Vecka 20: Arbeta med debattartikel. Inlämning av debattartikel fredag 18/5

Vecka 21: Förberedande arbete med presentation och opponering av debattartikel

Vecka 22: Redovisning och opponering av arbetsuppgifter 

 

BEDÖMNING

Vad som kommer att bedömas:

Om du har nått upp till kursmålen

Din förmåga att följa, förstå och delta i samtal och diskussioner som rör ämnet

Bedömning sker skriftligt såväl som muntligt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: