Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillberget avd 2 2019/2020

Skapad 2019-05-28 15:01 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Under 2019/2020 kommer vi att arbeta kring målen: * Digitalisering tillsammans med barnen * Pedagogiska uteaktiviteter utomhus som leder till hållbar utveckling * Språket

Innehåll

 

Arbetsplan för Lillberget Avdelning 2 2019-2020

 

 

 

 

 

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande.

 

Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.

 

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs­frågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Riktlinjer

 

Förskollärare ska ansvara för att

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 


tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

 

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

 

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

 

Arbetslaget ska

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet,

 

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, 

 

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

 

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande män­niska och samhällsmedlem.

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 • Barnen ska få ett växande ansvar och ökat intresse för hållbar utveckling och även ta med sina kunskaper till hemmet.

 • Barnen ska få en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling

 • Barnen ska respektera och värna om sin närmiljö

 

 

Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 • Vi vill på ett lustfullt och lekfullt sätt väcka barnens intresse och öka deras förståelse för hållbar utveckling.  

 • Vi kommer använda oss av materialet ”Sopsamlarmonstren” som är ett material om hållbar utveckling och återvinning, framtaget av Hässleholms kommun (www.mittavtryck.se)

 • Vi kommer att ta skräppromenader där sedan barnens idéer får leda oss vidare

 • Spela spel med tema ”Hållbar utveckling”

 • Vi kommer använda oss av digitala verktyg t.ex. Blue-bot och ipad

 • Använda oss av vår närmiljö, så som att sortera skräp vid återvinningsstationen

 

 

 

Ansvarig/ansvariga:

 

Hela arbetslaget

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet 

 

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

fantasi och föreställningsförmåga,

 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

 

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

 

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

 

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet till­hör en nationell minoritet,

 

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

 

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

 

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

 

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Riktlinjer

 

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn

 

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

 

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

 

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

 

 

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

 

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

 

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och

 

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

 

 

 

Arbetslaget ska

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

 

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

 

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

 

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

 

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, doku­mentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

 

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

 

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

 

 

Prioriterade mål:

 

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 • och få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 • Barnen ska få en ökad förståelse samt ökat intresse för olika digitala verktyg

 • Barnen ska få lära sig digitala begrepp

 • De yngre barnen ska kunna knäppa bilder utifrån sin vardag samt kunna reflektera kring det

 • Utöka barnens ordförråd samt ordförståelse

 • Utveckla barnens talspråk samt uttrycka sig med ord och meningar

   

 

Arbetsprocess: Hur ska vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 • Digitaliseringen kommer att vara ett naturligt inslag i hela verksamheten t.ex barnen dokumenterar sin vardag, kommer användas som verktyg i temat ”Sopsamlarmonster”

 • Uppmana barnen att dokumentera genom bilder och film

 • Ge barnen likvärdiga möjligheter att utveckla digital kompetens

 • I alla våra vardagliga rutiner t.ex vid måltider, samlingar, lässtunder, grupper, på- och avklädning och övriga rutiner kommer vi att arbeta med språk och kommunikation

 • Vi kommer att fortsätta arbeta med ”Bornholmsmodellen-språksamlingar i förskolan”

 • Vi vill att barnen och vuxna ska vara goda lyssnare, ställa frågor och kommunicera med varandra så det kommer vi ständigt att jobba med

   

 

Ansvariga:

Hela arbetslaget

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: