Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kroppen Vt.19

Skapad 2019-05-29 09:45 i Freinetförskolan Hugin Freinet
Förskola
Vi vill öka barnens förståelse för kropp och hälsa, barnen ska få en större förståelse för vad som händer i kroppen vid olika situationer samt hur vi ser ut inne i kroppen och hur kroppen fungerar

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med tema kroppen är att öka barnens kunskaper om kroppen, veta vad de olika delarna heter och var de sitter på kroppen.

 

Mål

Vi vill öka barnens förståelse för kropp och hälsa, barnen ska få en större förståelse för vad som händer i kroppen vid olika situationer samt hur vi ser ut inne i kroppen och hur kroppen fungerar, tex musklerna och varför vi behöver dem, skelettets funktion, matspjälkningen m.m.

 

Metod

Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer fram till under våra samlingsstunder och brainstorm.

Utförandet av Temat planeras också på respektive avdelningarnas veckomöte med löpande utvärderingar. Inspiration sker under tiden. Vi arbetar tematiskt, genom ledtrådar försöker barnen lista ut ämnet. Vi arbetar med temat tisdag, onsdag och torsdag förmiddag.

 

Dokumentation

Sker löpande under temats gång, via Unikum, samtal i barngruppen och genom fotografering, både av barnen och oss pedagoger. Vi skapar en kompis kropp där vi sätter ut organ som vi har pratat och jobbat med så att detta blir synligt för både barn, vårdnadshavare och oss pedagoger.

 

Utvärdering

Sker efter varje utförd aktivitet, genom samtal med barnen och i personalgruppen. Vi utvärderar även veckan i ladens enskilda planering. Vad som har fungerat bra, mindre bra och vad vi pedagoger måste tänka på.
 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: