Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koltrasten Normer & värden Holken/Kobjer 2020/2021

Skapad 2019-05-31 12:40 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På förskolorna Holken och Kobjer har pedagogerna tydliga riktlinjer, är konsekventa och goda förebilder. Verksamheten sker ofta i mindre grupper och i tvärgrupper och ger barnen möjlighet att skapa relationer mellan avdelningarna och få se en större mångfald. På förskolorna är leken grunden för utvecklandet av sociala kompetenser och regler för samvaron. Barnen är delaktiga i verksamheten och uppmanas till ett gemensamt ansvar för förskolans miljö. Pedagogerna är närvarande i barngruppen och är tillgängliga i barnens olika aktiviteter och situationer. Arbetet i verksamheten utgår från att ge barnen metoder och redskap för att självständigt lösa konfliktrelaterade situationer. Barnen görs även medvetna om att de kan söka hjälp hos andra barn och pedagoger vid behov. Verksamheten ger barnen en rik syn på mångfald genom att ta vara på de resurser som finns i samhället utanför förskolan samt genom olika media. Olikheter ses som en tillgång och verksamheten utgår från en positiv grund där individens styrkor får stå i centrum.

Innehåll

 

I vårt värdegrundsarbete arbetar vi kontinuerligt med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi arbetar med barnkonventionen samt Kompisböckerna som bas och använder olika uttrycksformer som samtal, skapande aktiviteter, läsning och dramatisering av böckerna och om det som sker i barngruppen. Vi pedagoger är förebilder och arbetar nära barnen för att stödja dem i deras vardag, lek, i aktiviteter och i deras empatiutveckling. Föräldrarna görs delaktiga och uppmärksamma på vårt värdegrundsarbete via dokumentation i Unikum, dokumentation på avdelningen och i samtal. 

Ht 2019

Fokus på:

Att vara ny i gruppen

Att vara en förebild för nya barn- välkomna, visa, fadderverksamhet

Gemenskap

Kompisregler

Dramatisera händelser i gruppen som underlag för diskussion.

Regler för trivsel - vi bestämmer tillsammans, skyldigheter och rättigheter

Observera barnens intressen och lek för att skapa projekt, aktiviteter och lekmiljöer

Bygga nya relationer barn/barn, barn/pedagoger, pedagoger/vårdnadshavare

 

 

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Diskussioner och reflektioner tillsammans med barnen.

Observation av gruppen i olika situationer.

Dokumentation i form av bild och text för att kunna följa upp och utvärdera.

Reflektera tillsammans med barnen i Unikum

Kompisböcker

Tolodockor

 

 

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

En ökad gruppkänsla. 

Att barnen tar initiativ att hjälpa varandra och tar ansvar för gruppen. Att deras förhållningssätt gentemot mot varandra är trevligt och att de välkomnar , inkluderar ,tar initiativ och bjuder in till lek. 

En utvecklad förståelse för att alla människor är lika mycket värda och att alla har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter. 

En utvecklad förmåga att kunna sätta sig in i andras situation och att kunna se saker ur ett annat perspektiv än ens eget.

Att vårdnadshavarna känner sig trygga och att vi tillsammans har ett bra samarbete med öppen och rak kommunikation.

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: