Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-05-31 16:26 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Efter att ha samtalat om barnens intresse för insekter samt småkryp ute på gården så beslutade vi oss för att fördjupa oss i detta. Barnen brukar samla insekter i hinkar och spadar ute på gården. Hur kan vi ta detta vidare tillsammans med barnen?

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering) 

  • Lpfö98 Rev. 2016
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Lpfö98 Rev. 2016
   Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Varför? (Syfte med undervisningen) naturkunskap.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) Utforskande, känna, titta, samtala, läsa upptäcka
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Genom den pedagogiska dokumentationen. Video. bilder, teckningar sparat material, ex torkade insekter mm.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Hela barngruppen efter förmåga samt intresse

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Hela arbetslaget, speciellt Ramona

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) Att få fördjupad kunskap inom ämnet insekter och småkryp

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse? Insekterna som vi hittat. Böcker, film.
  • Vilka lärstrategier använder barnen? Luppar, rhizomatisklärande
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen? Att vi som pedagoger måste hjälpa till att hålla intresset vid liv. Tillföra material hålla det vid liv

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål? Intresset för insekterna har gjort att de har fått en större förståelse för naturens kretslopp

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen? Tid, mer material.

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget? Upprepning genpm ped dok
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen? Museum, utställning, dans musik rörelse, mikroskop
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen? Arbeta i mindre grupper, samma pedagog gör samma aktivitet kopplat till målen.
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare? Fördjupning i ämnet insekter, mer kunskap
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning? Ge dem inblick i vad vi har för syften och mål. Visa genom ped dok vad vi gör kopplat till ämnet insekter. De kan fortsätta med det hemma. Läsa
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? Genom att anpassa, ge mer plats för dokumentation. Ta in insekter. Böcker annat lär material, pussel

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: