Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen som system

Skapad 2019-06-01 14:07 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Människokroppen utifrån ett systemtänkande och som del av flera olika kretslopp. Använder metoden "Hemgrupper/expertgrupper" (från Läslyftet) där två övergripande frågor kring människokroppen ska besvaras tillsammans av de olika experterna (från var sin hemgrupp) i respektive tvärgrupp (expertgrupp). Samtalen spelas in och bildar underlag för formativ bedömning av elevernas kunskaper såväl som av min undervisning. Efterföljande undervisning läggs upp utifrån frågor och tveksamheter som tydliggjorts under samtalen.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi arbetar med människokroppen utifrån ett systemtänkande. Eleverna ingår i sk hemgrupper med ansvar för något eller några avgränsade organ. Därefter samtalar de i sk expertgrupper kring två övergripande frågor om hur människokroppen fungerar som del av flera olika system.

Innehåll

Människokroppen – komplext system

Frågeställning – ”provfråga”

Kroppen består av biljontals celler. Var och en av dessa behöver socker och syre för sin energiförsörjning genom cellandning och behöver göra sig av med restprodukter.

Övergripande frågor att besvara i expertgruppen (se nedan)

1.       Hur klarar våra organsystem att tillgodose alla dessa biljontals celler med det syre och socker som de behöver för cellandningen och att göra sig av med de restprodukter som bildas?

2.       Vilka olika kretslopp är avgörande för kroppens energiförsörjning och därmed livsviktiga (att man inte kan leva utan dem) och hur hänger dessa kretslopp ihop?

Stödfrågor

Nedan följer frågor som kan hjälpa er att svara på de två övergripande frågorna.

a.       Varifrån kommer sockret?

b.       Varifrån kommer syret?

c.       Varifrån kommer koldioxiden?

d.       Vad händer med sockret?

e.       Vad händer med syret?

f.        Vad händer med koldioxiden?

g.       Varför finns kapillära kärl?

h.       Hur fungerar cellen?

i.         Vad är ett organ?

j.         Varför har vi olika organ i kroppen?

Förberedande arbete i hemgrupper och expertgrupper

·       Ni ska börja med att arbeta i s.k. hemgrupper (från Läslyftets ”Textsamtal”). I en hemgrupp arbetar alla tillsammans med ett gemensamt uppdrag/organ:

o   Alla hjälps åt att samla, bearbeta och skapa förståelse för de fakta och begrepp som ingår i uppdraget, så att alla i gruppen blir ”experter” inom gruppens gemensamma uppdrag/organ.

o   I arbetet med att skapa förståelse är det viktigt att ni tänker på ovanstående frågor som ni ska bidra till att besvara i expertgruppen (se nedan). Ni måste därmed hela tiden fundera kring hur uppdraget/organet är kopplat till ovanstående frågor och inte enbart behandla uppdraget/organet som en isolerad ”komponent”.

o   Alla i gruppen har ansvar för att alla har en grundläggande förståelse för det som ingår i uppdraget.

o   Ni ska självklart ta hjälp av er lärare (eller någon annan), om ni känner att ni behöver det, för förklaringar och tips på olika verktyg och modeller som kan bidra till förståelsen.

·       Ni ska utföra någon praktisk övning som bidrar till förståelsen.

o   Det kan vara en övning/ett försök som konkretiserar något av de skeenden eller begrepp som in behöver förstå inom ert uppdrag.

o   Alla i gruppen ska kunna redogöra för denna övning/detta försök.

·       Ni ska kunna redogöra för någon sjukdom eller något tillstånd som uppstår när något inte fungerar som det ska inom ert uppdrag/organ. Alla ska kunna berätta om denna avvikelse i expertgruppen och då förklara hur denna avvikelse påverkar den övergripande frågan om kroppens energiförsörjning (som är livsviktig). Ni behöver alltså kunna redogöra för hur avvikelsen påverkar de olika kretsloppen i människokroppen.

·       Ni kommer därefter att få agera ”expert” inom just ert bidrag i en s.k. expertgrupp.

o   I expertgruppen ska ni tillsammans använda er av alla expertkunskaper inom ert uppdrag/organ för att besvara de övergripande två frågorna som är era ”provfrågor”. Ni ska ”placera in” era respektive uppdrag/organ i den Björn Anderssons schematiska bild över kroppens energiförsörjning (se längst ner) och förklara vilken funktion uppdraget/organet har i systemet.

o   Redogör för din hemgrupps praktiska övning/försök och hur denna har att göra med kroppens energiförsörjning.

o   Redogör för den avvikelse som ni har arbetat med i hemgruppen och hur denna avvikelse påverkar kroppens energiförsörjning.

Uppdrag/organ

Matspjälkning, lever, njurar och bukspottskörtel

Hjärta/lungor/blodomlopp

Blodet och immunförsvaret

Vad händer i kroppen vid stress? Hormoner. Hjärna och centrala nervsystemet.

Skelett och muskler

o   oFaktakällor  Urval

 

Läroboken i biologi                  42 – 51

                                                    228 – 365

Läroboken i kemi                     186 – 207

257 – 260

Vårdguiden                               https://www.1177.se/Halland 

 


 

                          

 

Matriser

Bi
Människokroppen som system

Samtal i expertgrupper

E
C
A
1 Föra, leda och bidra i underbyggda diskussioiner
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskus¬sionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem,
5 Hälsa Människokroppen Begrepp Resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlig¬het och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: